BULETINI Nr. 2. I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

         Përmbajtjen e raporteve të komisioneve recensuese mund t’i shkarkoni  Kliko këtu

Fakulteti i Edukimit

  1. Referat për zgjedhjen e një një mësimdhënësi për lëndët:Matematika elementare  I (O), Matematika elementare II (O), Metodologji e mësimit të matematikës I (O), Metodologji e mësimit të matematikës II(O), Lojërat matematikore (Z): 1. Atifete Zuna- Kliko këtu
  2. Referat për zgjedhjen e një asistenti për lëndët: Matematika I (O), Matematika II (O), Metodat e mësimit të matematikës I (O), Metodat e mësimit të matematikës II (O), Lojëratmatematikore (O): 1. Astrit Ferizi; 2. Qëndresa Morina; 3. Pranvera Veliu; 4. Besim Bajrami- Kliko këtu
  3. Konstatimi i Këshillit të Fakultetit- Kliko këtu