Përmbajtjen e raporteve të komisioneve recensuese mund t’a shkarkoni këtu.

  1. Fakulteti Juridik

Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: E drejta kushtetuese (O), Gjyqësia kushtetuese (Z), Procedura administrative (O), Edrejta e vetëqeverisjes lokale (Z), Filozofia e së drejtës (Z), Metodologjia dhe shkrimi ligjor (O): 1. Përparim Gruda- Kliko këtu