BULETINI Nr. 1. I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

          Përmbajtjen e raporteve të komisioneve recensuese mund t’a shkarkoni   kliko këtu

Fakulteti i Gjeoshkencave

1.Një mësimdhënës për lëndët:Fizika eksperimentale I (O)(Metalurgji), Fizika e përgjithëshme (O),Fizikë (O)(Gjeologji),Fizika eksperimentale II(O) (Metalurgji)- 1. Nazmi Hasi, 2. Atifete ZunaKliko këtu

Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore

1.Një mësimdhënës për lëndët: Kimia e përgjithshme (O), Kimia inorganike (O)- 1. Aziz Behrami. Kliko këtu

2.Një mësimdhënës për lëndët: Analiza e ndotësve të ajrit dhe ujit (O), Monitorimi i ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore (O),Projektimi i proceseve në inxhinierinë kimike(O),Inxhinieria elektrokimike (O),Teknologjia inorganike (Z),Përgatitja e ujit në industri (Z)- 1. Florent DobroshiKliko këtu

3.Një mësimdhënës për lëndët: Biologjia (O), Mikrobiologjia e përgjithshme (O), Biokimia e përgjithshme (O), Gjenetika molekulare (Z)- 1. Mirsade Osmani. Kliko këtu

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike

1.Një mësimdhënës për lëndët: Matematika diskrete (O) Informatikë, Statistika (O) Inxhinieri ekonomike, Matematika I (O Informatikë, Makineri prodhuese, Inxhinieri ekonomike), Matematika II (O Informatikë, Makineri prodhuese, Inxhinieri ekonomike)- 1. Faton Merovci. Kliko këtu

2.Një mësimdhënës për lëndët: Teknologjia e materialeve (O),Teknologjia mekanike I (O), Teknologjia mekanike II (O), Makinat CNC (O), Projektimi i fabrikave (Z), Mirëmbajtja industriale (Z)- 1. Fitim Zeqiri. Kliko këtu

3. Një mësimdhënës për lëndët: Bazat e informatikës në inxhinieri (O), Grafika kompjuterike (O), Inxhinieria soufterike (Z), Intelegjenca artificiale (Z), Dokumentimi teknik me CAD (Z)- 1. Melinda Pacolli Bahtjareviq, 2. Artan Rexhepi. Kliko këtu

4. Një asistent për lëndët: Mikroekonomi (O),Menaxhimi i burimeve njerëzore (Z),Marketing (Z),Mikroekonomi (O),Biznes ndërkombëtar (Z), Parimet e kontabilitetit (O), Analizë financiare (O), Menaxhim operacional (Z),Menaxhim (Z),Kontabilitet kosto (O)- 1. Safet Abdullahu, 2. Genc Zushi, 3. Altina KamberajKliko këtu

Fakulteti Juridik

1.Një mësimdhënës për lëndët: Kriminologji dhe penologji (O), Taktika kriminalistike (Z), Terrorizmi (Z), Viktimologji (O), Politika e luftimit të kriminalitetit (O), Bazat e sistemit të drejtësisë (O)- 1. Agron BekaKliko këtu

2.Një mësimdhënës për lëndët: Edrejta kushtetuese (O), Gjyqësia kushtetuese (Z), Procedura administrative (O), E drejta e vetëqeverisjes lokale (Z), Filozofia e së drejtës (Z), Metodologjia dhe shkrimi ligjor (O)- 1. Përparim Gruda. Kliko këtu

3.Një mësimdhënës për lëndët: Edrejta familjare dhe trashëgimore (O), E drejta civile e avansuar (O), E drejta tregtare (O), E drejta procedurale civile (O), Klinika juridike civile (Z), E drejta e pronësisë intelektuale  (O)- 1. Mimoza Aliu. Kliko këtu

Fakulteti Ekonomik

 1.Një mësimdhënës për lëndët: Parimet e kontabilitetit (O), Financat (O), Financat e korporatave (O), Financat ndërkombëtare (O), Menaxhment bankar (O), Kontabiliteti menaxherial (O), Bankat dhe afarizmi bankar (O)- 1. Qazim Tmava, 2. Remzi Ahmeti. Kliko këtu

Fakulteti i Edukimit

1.Një mësimdhënës për lëndët: Teori e edukimit (O – Parashkollor), Fizolofi e edukimit (O), Zhvillimi i kurrikulave (O), Vlerësimi në arsim (O), Shkolla dhe komuniteti (Z)- 1. Egzona Maloku, 2. Arbresha Beka. Kliko këtu

2.Një asistent  për lëndët: Filozofi e edukimit (O),  Praktikë pedagogjike me metodologji të edukimit (O), Zhvillimi i kurrikulave(O), Praktikë pedagogjike (sem.IV,V,VI,VIII) (O),  Vlerësim në arsim (O) – 1. Egona Maloku, 2. Besana Shehaj. Kliko këtu

3.Një asistent për grup lëndësh nga Gjuha shqipe- 1. Fatbardha Hoxha, 2. Florina Çitaku, 3. Melihate Zeqiri. Kliko këtu