BULETINI Nr. 2. I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

Përmbajtjen e Buletinit mund ta shkarkoni këtu

 

  1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Statistika dhe Analiza e të dhënave në Gjeologji; Gjeostatistika aplikative; Softveri Aplikativ; Gjeologjia e kaustobioliteve: 1.Naser Peci kliko këtu
  2. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Teknologjitë bashkëkohore të prodhimit të çelikut; Teoria e Ferrolegurave – kapituj të zgjedhur; Praktika industriale – metalurgji; Teknologjia e prodhimit të ferronikelit: 1. Zarife Bajraktari – Gashi; 2. Muhamet Azemi.  kliko këtu  kliko këtu
  3. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Operacionet metalurgjike; Përpunimi i metaleve me ngjyrë në gjendje të lëngët; Praktika industriale – materiale; Furrat industriale: 1. Nurten Beligradi – Deva kliko këtu
  4. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Fizika I dhe II: 1. Ardian Gojani; 2. Nazmi Hasi; 3. Besim Xhafa kliko këtu
  5. Referat për zgjedhjen e një asistenti për lëndët: Fizika I dhe II: 1. Arjeta Dallku; 2. Sabrije Musa; 3. Besnik Haradinaj; 4. Arbër Zeqiraj kliko këtu