BULETINI Nr. 1. I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

         Përmbajtjen e raporteve të komisioneve recensuese mund t’i shkarkoni këtu

  1. Fakulteti i Edukimit

Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Historia e Arsimit Kombëtar, Histori Kombëtare: 1. Sabit Syla- Kliko Këtu