BULETINI Nr. 1. I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

 Përmbajtjen e raporteve të komisioneve recensuese mund t’i shkarkoni, kliko këtu

   FAKULTETI I EDUKIMIT

  1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Filozofi e edukimit, Pedagogji e edukimit parashkollor, Strategjitë e edukimit parashkollor, Shkathtësitë e komunikimit me fëmijën, Familja dhe edukimit parashkollor, Praktika Pedagogjike (Parashkollor); kliko këtu
  1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Shkathtësitë e mësimit akademik, Teori e mësimit, Edukimi gjithëpërfshirës me metodologji, Praktika Pedagogjike (Fillor); kliko këtu
  1. Referat për zgjedhjen e një asistenti për lëndët: Letërsi për fëmijë, Metodologji e leximit letrar, Histori e letërsisë kombëtare; kliko këtu
  1. Referat për zgjedhjen e një asistenti për lëndët: Filozofi e edukimit, Pedagogji e edukimit parashkollor, Metodologji e edukimit gjithëpërfshirës, Strategjitë e edukimit parashkollor, Bazat e hulumtimit në edukim, Teori e mësimit, Edukimi gjithëpërfshirës me metodologji, Praktika; kliko këtu