BULETINI Nr. 2. I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

Përmbajtjen e raporteve të komisioneve recensuese mund t’i shkarkoni kliko këtu

FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKE DHE KOMPJUTERIKE

  1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Auditim, Ekonomika inxhinierike MP, Parimet e kontabilitetit dhe Menaxhimi i burimeve njerëzore: Dr.sc.Fehmi Azemi; 2. Dr.sc. Lumnije Thaqi; 3. Dr.sc. Remzi Smajli kliko këtu
  1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Fizikë inxhinierike-INF, Fizikë inxhinierike-MP, Fizikë inxhinierike-IE; Besim Xhafa kliko këtu