BULETINI Nr. 2. I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

Përmbajtjen e Buletinit mund ta shkarkoni këtu

 

  1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Kontrolli i cilësisë së ushqimit; Fiziologjia e mikroorganizmave industrial; Shkenca e ushqimit; Materialet me prejardhje shtazore; Mikrobiologjia industriale: 1. Alush Musaj; 2. Adem Dreshaj; 3. Violeta Lajçi; 4. Shahin Ahmetxhekaj. Kliko këtu  
  2. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Menaxhimi i hedhurinave; Inxhinieria e mbrojtjes së mjedisit; Projektimi i proceseve inxhinierike; Bazat e informatikës; Statistika inxhinierike: 1. Mensur Kelmendi; 2. Mihone Kerolli-Mustafa. Kliko këtu  
  3. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Monitorimi i ndotjes së ambientit, Trajtimi i ajrit të ndotur; Energjia dhe mjedisi; Burimet alternative të energjisë: 1. Blerim Baruti; 2. Valon Morina; 3. Sami Gashi; 4. Sami Behrami. Kliko këtu
  4. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Bilanci i materies dhe energjisë; Kapituj nga teknologjia e paketimit të ushqimeve; Metodologjia e punës kërkimore shkencore; Mekanizmi i reaksioneve; Teknologjia e ujit dhe përpunimi i ujërave të ndotur: 1. Mehush Aliu; 2. Mihone Kerolli-Mustafa; 3. Sami Gashi. Kliko këtu  
  5. Referat për zgjedhjen e një asistenti për lëndët: Kimia organike I; Kimia organike II: 1.Malsore Pllana. Kliko këtu
  6. Referat për zgjedhjen e një asistenti për lëndët: Kimia e përgjithshme; Kimia inorganike; Kromatografia (HPLC, GC): 1. Fatos Rexhepi; 2. Arsim Rashiti; 3. Kushtrim Berisha. Kliko këtu
  7. Referat për zgjedhjen e një asistenti për lëndët: Fizika I; Fizika II; Fizika: 1. Besire Cena; 2.Saldona Hasi; 3. Arbër Zeqiraj; 4. Besnik Haradinaj; 5. Arjeta Dallku. Kliko këtu
  8. Referat për zgjedhjen e një asistenti për grup lëndësh në Inxhinieri të mjedisit dhe grup lëndësh në Inxhinieri kimike: 1. Flora Ferati; 2. Arsim Rashiti; 3. Mimoza Hyseni Spahiu; 4. Fatbardhë Kurti. Kliko këtu
  9. Referat për zgjedhjen e një asistenti për grup lëndësh në Inxhinieri dhe Teknologji Ushqimore: 1. Arsim Rashiti; 2. Gazmend Hoti; 3. Berat Hasani; 4. Milaim Musliu; 5.Fatbardhë Kurti; 6. Dafina Llugaxhiu; 7. Valon Morina; 8. Emine Uka; 9. Astrit Bilalli; 10. Bahtir Hyseni. Kliko këtu 
  10. Referat për zgjedhjen e një lektori për Gjuhë angleze: 1. Fëllënza Beka; 2. Agim Galica. Kliko këtu