FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKE DHE KOMPJUTERIKE

Pozita I-1: Njё mёsimdhёnёs pёr lёndёt: Grup lёndёsh nga Informatika Inxhinierike: 1. Luan Mulaku

Pozita I-2: Njё mёsimdhёnёs pёr lёndёt: Qarqe kompjuterike, Komponentet elektronike, Elektronika dixhitale, Simulimet me kompjuter; Automatizimi i prodhimtarisё dhe robotika: 1. Luan Mulaku

Pozita I-3: Njё mёsimdhёnёs pёr lёndёt: Teknologjia e pёrgjithshme e materialeve, Vizatim teknik me gjeometri deskriptive, Teknikat matёse, Vizatim me kompjuter, Sofuer aplikativ: 1. Fatmir Azemi

Pozita I-4: Njё asistent pёr grup lёndёsh nga Ekonomia: 1. Kaltrina Kajtazi, 2. Altina Kamberaj, 3.Fjolla Prebeza Tahiri, 4. Vjollca Osmani, 5. Donjeta Zejnullahu Pllana

FAKULTETI I EDUKIMIT

Pozita II-1: Njё mёsimdhёnёs pёr lёndёt: Shkenca shoqёrore nё arsimin fillor, Shkenca shoqёrore nё edukimin parashkollor, Edukatё qytetare, Shkolla dhe komuniteti: 1. Besim Gollopeni

Pozita II-2: Njё mёsimdhёnёs pёr lёndёt: Metodologji e leximit letrar, Histori e letёrsisё kombёtare, Letёrsi pёr fёmijё: 1. Brikenё Ceraja-Beka, 2. Violetё Bardhi Zeqiri

Pozita II-3: Njё mёsimdhёnёs pёr lёndёt: Metodologji e pёrgjithshme me praktikё, Praktika pedagogjike II me metodologji, Praktika pedagogjike me metodologji III, Teoria e mёsimit, Shkathtёsitё e mёsimit akademik: 1. Eliza Avdiu

Pozita II-5: Njё asistent pёr lёndёt: Shkencat natyrore nё arsimin fillor I, Bazat e shkencave natyrore nё edukimin parashkollor II, Bazat e shkencave natyrore nё arsimin parashkollor I, Shkencat natyrore nё arsimin fillor II, Eksperimeni nё fёmijёrinё e hershme, Edukim Mjedisor: 1. Leonora Çarkaj, 2. Ilirjana Osmani

Pozita II-6: Njё asistent pёr lёndёt: Filozofi e edukimit, Metodologji e pёrgjithshme me praktikё I, Praktika pedagogjike II me metodologji, Menaxhimi i klasёs, Tendencat bashkёkohore nё arsim, Vlerёsimi nё arsim, Bazat e hulumtimit nё edukim, Bazat e hulumtimit nё arsim: 1. Almedina Azemi, 2. Hatixhe Gashi

Pozita II-7: Njё asistent pёr lёndёt: Praktikё pedagogjike me metodologji III, Zhvillim i kurrikulave, Praktika pedagogjike, Teori e mёsimit, Zhvillim i kurrikulave, Zhvillimi profesional i mёsimdhёnёsve dhe portfoliot: 1. Almedina Azemi

Pozita II-8: Njё asistent pёr lёndёt: Histori kombёtare, Historia e arsimit kombёtar, Edukatё qytetare: 1. Ylli Hashani, 2. Izet Miftari

 

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X