BULETINI Nr. 3. I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

Përmbajtjen e raporteve të komisioneve recensuese mund ti shkarkoni  kliko këtu

FAKULTETI I GJEOSHKENCAVE

 1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Bazat e Gjeokimisë, Petrografi teknike dhe Metodat instrumentale të studimit të mineraleve. 1.Flurije Sheremeti-Kabashi; 2. Sami Dvorani kliko këtu

2. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Mineralogjia e përgjithshme, Mineralogjia speciale, Bazat e mineragrafisë, Optika e mineraleve metalore dhe Izotopet në gjeologji. 1. Bedri Durmishaj;  2. Sami Dvorani  kliko këtu