BULETINI Nr. 3. I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

Përmbajtjen e raporteve të komisioneve recensuese mund t’i shkarkoni kliko këtu

 FAKULTETI I GJEOSHKENCAVE

  1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Hartografim gjeologjik; Metodat gjeofizike në gjeologji; Gjeologjia strukturore; dhe Metalogjenia dhe strukturat e fushave xeherore. 1. Afrim Koliqi; kliko këtu
  1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Korozioni dhe mbrojtja nga korrozioni; Struktura dhe mikrostruktura e materialeve; Kimi (GJ+X+MM); Kimi inorganike (MM) dhe Veshjet sipërfaqësore. 1. Ali Sadiku; kliko këtu
  1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Materialet metalike; Përpunimi termik; Metalurgjia e metaleve me ngjyrë dhe Përpunimi i hekurit dhe çelikut në gjendje të lëngët. 1. Muharrem Zabeli; kliko këtu
  1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Grafika inxhinierike; Bazat e gjeoteknologjisë; Mekanika e shkëmbinjve dhe Gjeostatistika në miniera. 1. Rafet Zeqiri; kliko këtu
  2. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Teknologjia e materialeve në miniera; Hapja dhe përgatitja e vendburimeve; Projektimi në miniera dhe Teknika e komunikimit. 1. Muhamedin Hetemi; kliko këtu
  3. Referat për zgjedhjen e një asistenti për lëndët: Teknologjia e shfrytëzimit nëntokësor; Bazat e gjeoteknikës; Ajrimi i hapësirave nëntokësore; Punimi i objekteve minerare; Specifikat dhe mënyrat e posaçme në shfrytëzimin nëntokësor; dhe Lëndë të tjera nga fusha e xehetarisë nëntokësore 1. Gzim Ibishi; kliko këtu

 

FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKE DHE KOMPJUTERIKE

 Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Gjuhë angleze INF; Gjuhë angleze profesionale INF; Gjuhë angleze I MP; Gjuhë angleze II, MP; dhe Gjuhë angleze, 1. MSc. Edita Bekteshi; 2. Nesrin Jahja; kliko këtu

  1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Mekanikë I Statikë; Rezistenca e materialeve; Kinematikë; Dinamikë dhe Organizimi dhe efikasiteti i prodhimtarisë. 1. Ahmet Latifikliko këtu
  1. Referat për zgjedhjen e një asistenti për grup lëndësh nga Termoenergjitika. 1. Fisnik Osmani; kliko këtu
  1. Referat për zgjedhjen e një asistenti   për grup lëndësh nga Makineria Prodhuese. 1. Blerina Voca; kliko këtu