FAKULTETI I EDUKIMIT

Pozita II-6: Njё asistent pёr lёndёt: Hyrje në psikologji, Puna me fëmijë të talentuar, Psikologji edukimi, Psikologji e personalitetit, Psikologji zhvillimore: 1. Arbesa Uka, 2. Merva Avdiu

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X