Fakulteti Ekonomik

 1. Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Një mësimdhënës nga fusha e Menaxhmentit për lëndët: Makroekonomia, Parimet e Marketingut, Ndërmarrësi, Menaxhimi kulturor: Zeqir Voca; Ajtene Avdullahi
 2. Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Një mësimdhënës nga fusha e Menaxhmentit për lëndët: Mikroekonomi, Menaxhimi i NVM-ve, Menaxhimi i resurseve humane, Menaxhimi i riskut dhe sigurimeve: Filloreta Kunoviku-Demiri, Zeqir Voca.
 3.  Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Një asistent për Grup lëndësh në fushën e Menaxhmentit: Besart Hajrizi, Armend Mehmetaj, Kaltrina Kajtazi, Donjeta Zejnullahu Pllana.
 1. Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Një asistent për Grup lëndësh në fushën e Financa dhe Kontabilitet: Besë Sadikaj, Armend Mehmetaj, Anita Dina.
 1. Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Një asistent për Grup lëndësh në fushën e Ekonomiksit: Arif Krasniqi, Armend Mehmetaj, Kaltrina Kajtazi.

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike

 1. Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Një mësimdhënës për lëndët: Grup lëndësh nga informatika inxhinierike: Melinda Pacolli Bahtijareviq, Jakup Ratkoceri.
 2. Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Një mësimdhënës për lëndët: Qarqe kompjuterike, Komponentet elektronike, Elektronika digjitale, Simulimet me kompjuter, Automatizimi i prodhimtarisë dhe robotika: Jakup Ratkoceri, Melinda Pacolli Bahtijareviq.
 3. Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Një mësimdhënës për lëndët: Teknologjia e përgjithshme e materialeve, Vizatim teknik me gjeometri deskriptive, Teknikat matëse, Vizatim me kompjuter, Softuer aplikativ: Fatmir Azemi.
 4. Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Një mësimdhënës për lëndët: Menaxhimi i projekteve; Menaxhimi i avancuar i projekteve, Ndërmarrësia, Menaxhimi i projekteve; Menaxhim, Menaxhim strategjik: Florin Peci, Zeqir Voca, Burim Piraj, Artan Haziri, Saxhide Mustafa, Ermira Shehu, Shehide Qerimaj Lushtaku.
 5. Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Një mësimdhënës për lëndët: Auditim, Bazat e ekonomisë në inxhinieri, Parimet e kontabilitetit, Menaxhim, Ekonomia ndërkombëtare; Menaxhimi i transportit: Lumnije Thaçi, Donika Aliu Zhuja, Enis Abdurrahmani, Zeqir Voca.
 6. Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Një mësimdhënës për lëndët: Gjuhë angleze I dhe II: Edita Bekteshi.
 7. Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Një asistent për lëndët: Matematika I dhe II: Arbëri Krasniqi- Avdijaj.
 8. Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Një asistent për Grup lëndësh nga Makineria: Granit Hajra, Bukurije Hoxha, Blerina Bylykbashi.
 9. Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Një asistent për Grup lëndësh nga Makineria Prodhuese: Lazime Aliu, Blerina Bylykbashi.
 10. Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Një asistent për Grup lëndësh Informatika: Valton Kamberaj.
 11. Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Një asistent për Grup lëndësh informatika inxhinierike: Halil Sadiku, Valton Kamberaj.
 12. Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Një asistent për Grup lëndësh nga Ekonomia: Donjeta Zejnullahu Pllana, Kaltrina Kajtazi, Arian Tahiri, Altina Kamberaj.

Fakulteti i Edukimit

 1. Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Një mësimdhënës për lëndët: Metodologji e leximit letrar, Histori e letërsisë kombëtare, Letërsi për fëmijë, Metodologji i leximit letrar: Violetë Bardhi Zeqiri.
 1. Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Një asistent për lëndët: Shkencat natyrore në arsimin fillor I, Bazat e shkencave natyrore në edukimin parashkollor II, Bazat e shkencave natyrore në arsimin parashkollor I, Shkencat natyrore  në arsimin fillor II, Eksperimenti në fëmijërinë e hershme, Edukim mjedisor: Leonora Çarkaj.
 1. Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Një asistent për lëndët: Filozofi e edukimit, Metodologji e përgjithshme me praktikë I, Praktika pedagogjike II me metodologji, Menaxhimi i klasës, Tendencat bashkëkohore në arsim, Vlerësim në arsim, Bazat e hulumtimit në edukim, Bazat e hulumtimit në arsim: Almedina Azemi, Hatixhe Gashi.
 1. Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Një asistent për lëndët: Praktikë Pedagogjike me Metodologji III, Zhvillim i Kurrikulave, Praktika pedagogjike, Teori e mësimit, Zhvillim i kurrikulave, Zhvillimi profesional i mësimdhënësve dhe portfoliot: Almedina Azemi, Fjolla Peci.
 1. Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Një asistent për lëndët: Histori kombëtare, Historia e arsimit kombëtar, Edukatë qytetare: Ylli Hashani.

Fakulteti i Gjeoshkencave

 1. Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Bazat e bioteknologjisë, Mekanike e shkëmbinjëve I, Mekanika e shkëmbinjëve II, Gjeostatistika në miniera: Rafet Zeqiri
 2. Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Një mësimdhënës nga fusha e Menaxhmentit për lëndët: Metalurgjia e hekurit dhe çelikut, Sigurimi i cilësisë në metalurgji, Teknologjia bashkëkohore e prodhimit të çelikut, Riciklimi i materialeve: Izet Ibrahimi
 3. Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Një mësimdhënës nga fusha e Menaxhmentit për lëndët: Teknologjia e materialeve, Hapja dhe përgatitja e vendburimeve, Projektimi në miniera: Muhamedin Hetemi
 4. Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Një mësimdhënës nga fusha e Menaxhmentit për lëndët: Siguria e dhe ruajtja e ambientit, Ekonomia në miniera, Teknika e sigurimit në miniera, Menaxhimi i minierave, investimeve dhe inxhiniera ekonomike : Kemajl Zeqiri
 5. Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Një asistente për grupin e lëndëve në Metalurgji dhe minerale: Mimoza Kovaqi Azemi, Blerina Bylykbashi
 6. Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Elektro me hidrometalurgji, Metodat bashkëkohore të prodhimit Pb dhe Zn, Proceset e avancuara të përpunimit të metaleve në gjendje të lëngët, Metalurgjia e pluhurit: Afrim Osmani.