BULETINI Nr.4 I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

Përmbajtjen e raporteve të komisioneve recensuese mund t’i shkarkoni  kliko këtu

FAKULTETI I GJEOSHKENCAVE

  1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Metalurgjia e hekurit dhe çelikut; Materialet qeramike; Materialet e reja zjarrduruese; dhe Materialet ndërtimore. 1. Izet Ibrahimi; kliko këtu
  2. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Siguria dhe ruajtja e ambientit; Ekonomia në miniera; Legjislacioni dhe rregullativi minerar dhe Menaxhimi i investimeve dhe analiza ekonomike. 1. Ahmet Bytyqi; 2. Besa Veseli; 3. Habib Basholli; 4. Ismet Shala; 5. Kemajl Zeqiri; kliko këtu
  3. Referat për zgjedhjen e një asistenti për grup lëndësh në Metalurgji: 1. Basri Zeka; 2. Sami Rama; kliko këtu
  4. Referat për zgjedhjen e një asistenti për grup lëndësh në Materiale: 1. Mimoza Kovaçi Azemi; kliko këtu

 

FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKE DHE KOMPJUTERIKE 

  1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Mikroekonomi; Makroekonomi; Marketing; Bazat e menaxhimit të ndërmarrjeve; dhe Biznes ndërkombëtar. 1. Fehmi Azemi; 2. Ardian Uka; kliko këtu
  2. Referat për zgjedhjen e një asistenti  për lëndët: Matematika I dhe Matematika II. 1. Vesel Sahiti; 2. Besim Bajrami; kliko këtu