BULETINI Nr. 4 I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

 Përmbajtjen e raporteve të komisioneve recensuese mund t’a shkarkoni: këtu

  1. Fakulteti i Edukimit

 

  1. Një mësimdhënës për gruplëndësh nga Pedagogjia – Programi Fillor: Fizolofi e edukimit, Zhvillimi i kurrikulave, Vlerësimi në arsim, Menaxhimi i klasës, Tendencat bashkëkohore në arsim: Gjylbehare Llapi, Samire Bllaca-Balaj: kliko këtu
  2. Një mësimdhënës për gruplëndësh nga Pedagogjia – Programi Parashkollor: Edukimi parashkollor me praktikë pedagogjike, Shkathtësitë e mësimit akademik, Gjithpërfshirja në edukimin parashkollor, Plani ndividual në edukim, Vështirësitë në të nxënë: Tringa Dedi-Azizi, Shukrije Rama: kliko këtu
  3. Një asistent për gruplëndësh nga pedagogjia – Programi Fillor: Metodologji e përgjithshme me praktikë 1, Praktika pedagogjike II me metodologji, Filozofi e edukimit, Praktika pedagogjike me metodologji III, Zhvillimi i kurrikulave, Vlerësimi në arsim: Arbesa Uka, Fatjona Alidemaj: kliko këtu
  4. Një asistent për gruplëndësh: Komunikimi në arsim, Shkathtësitë e mësimit akademik, Shkathtësitë e komunikimit me fëmijë, Praktika pedagogjike II me metodologji të edukimit, Shkencat shoqërore në edukim parashkollor, Vlerësimi në edukimin e hershëm, Strategjitë e edukimit parashkollor: Arbesa Uka, Elvedina Ismajli, Albana Sadiku: kliko këtu