Fakulteti i Edukimit

  1. Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Një mësimdhënës për lëndët: Shkenca shoqërore në arsimin fillor, Shkenca shoqërore në edukimin parashkollor, Edukatë qytetare, Shkolla dhe komuniteti- kliko këtu.
  2. Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Një mësimdhënës për lëndët: Metodologji e përgjithshme me praktikë, Praktika pedagogjike II me metodologji, Teoria e mësimit, Shkathtësitë e mësimit akademik- Kliko këtu
  3. Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Një asistent për lëndët: Hyrje në psikologji, Puna me fëmijë të talentuar, Psikologji edukimit, Psikologji e personalitetit, Psikologji zhvillimore- Kliko këtu

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW ACHIEVEMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND ARTS - ICNA-STA (4 th - 5 th May 2023)

X