BULETINI Nr. 6. I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

Përmbajtjen e raporteve të komisioneve recensuese mund t’i shkarkoni, kliko këtu

FAKULTETI I EDUKIMIT

  1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Bazat e shkencave natyrore me metodologji I dhe II:   Qerim Selimi, kliko këtu 
  1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Bazat e shkencave shoqërore me metodologji, Metodologji e shkencave shoqërore, Edukatë qytetare: Bashkim Musliu; 2. Sami Behrami; 3. Besim Gollopeni, kliko këtu 
  1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Metodologji e arteve figurative, Artet e bukura, Vizatim dhe Pune dore me modelim: Ali Bejta; 2. Tafil Peci; 3. Sabri Behramaj; 4. Sarandë Kika Bahtiri, kliko këtu 
  1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Histori kombëtare dhe Historia e arsimit kombëtar: Sabit Syla; 2. Naim Seferi; 3. Mustafë Haziri; 4. Ardian Emini; Pajazit Hajzeri, kliko këtu