Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike

  1. Raporti i Komisionit Vlerësues për pozitën: Një mësimdhënës për lëndët: Auditim, Bazat e Ekonomisë në Inxhinierie, Parimet e kontabilitetit, Menaxhim, Ekonomia Ndërkombëtare, Menaxhimi i transportit- kliko këtu.