BULETINI Nr. 6 I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

Përmbajtjen e raporteve të komisioneve recensuese mund ti shkarkoni. kliko këtu

FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE

Referatpërzgjedhjen e njëmësimdhënësipërlëndët: Kimia fizike I; Kimia fizike II: Luljeta Pula-Beqiri; 2. Gramoz ÇubreliKliko këtu