BULETINI Nr. 7. I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

Përmbajtjen e raporteve të komisioneve recensuese mund t’i shkarkoni këtu

I. Fakulteti i Edukimit

1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për gruplëndësh nga Matematika – Programi Fillor: Matematika elementare I, Matematika elementare II , Metodologji e mësimit të matematikës I,  Metodologji e mësimit të matematikës II: 1.Xhevdet Spahiu; 2.Melinda Mula- Kliko këtu