BULETINI Nr. 8. I REFERATEVE TË KANDIDATËVE TË PARAQITUR PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK

Përmbajtjen e raporteve të komisioneve recensuese mund t’i shkarkoni kliko këtu

FAKULTETI I GJEOSHKENCAVE

  1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Pirometalurgjia I, Pirometalurgjia II, Metalurgjia e hekurit dhe e çelikut dhe Menaxhimi i projekteve. 1. Ahmet Haxhiaj; kliko këtu
  1. Referat për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët: Bazat e gjeoteknikës, Teknologjia e eksploatimit sipërfaqësor, Gjeomekanika në shfrytëzimin sipërfaqësor dhe Kapituj të zgjedhur nga shfrytëzimi sipërfaqësor. 1. Rushit Haliti; kliko këtu