RaportiVitiShpalos Raportin
Raporti Vjetor i Punës për vitin 2021 2022PDF
PLANI I PUNËS I FAKULTETIT EKONOMIK PËR VITIN 20222022PDF
Raport vjetor i punës i Fakultetit Ekonomik për vitin 20202021PDF
Raport vjetor i punës i Fakultetit Ekonomik për vitin 20192020PDF

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X