PROGRAMI I NIVELIT BACHELOR – GJEOLOGJI (2021-2024)

 

Viti I
Semestri I Orë/Javë
Kodi Sta tu Lënda L U/L T ECTS Mësimdhënësi
101. Gj O Matematika I 2 2 6 Arbërie Krasniqi
102. Gj O Kimi 2 2 6 Ali Sadiku
103. Gj O Bazat e gjeologjisë 3 2 2 7 Gani Maliqi
104. Gj O Mineralogjie përgjithshme 3 2 6 Bedri Durmishaj
105. Gj Z Gjuhë angleze I 2 2 5 Mirsad Suhodolli
106. Gj Z Gjuhë gjermane I 2 2 5
Semestri II
107. Gj O Matematika II 2 2 6 Arbërie Krasniqi
108. Gj O Mineralogji speciale 3 2 2 7 Bedri Durmishaj
109. Gj. O Fizikë 2 2 6 Nazmi Hasi
110. Gj O Aplikimet kompjuterike në gjeologji 2 2 6 Naser Peci
111. Gj Z AutoCad Civil 3D 2 2 5 Rafet Zeqiri
112. Gj Z Gjuhë angleze II 2 2 5 Mirsad Suhodolli
113. Gj Z Gjuhë gjermane II 2 2 5
201. Gj O

Petrologjia                      magmatike           dhe

metamorfike

3 2 2 7 Islam Fejza
202. Gj O

Gjeologji                       historike              me

paleontologji

3 2 6 Gani Maliqi
203. Gj O

Metodat instrumentale

analitike

2 2 6 Flurije Sheremeti
204. Gj O Gjeodinamikë 2 2 6 Sylekman Hyseni
205. Gj Z Optika e mineraleve 2 2 5 Festim Kutllovci
206. Gj Z Bazat e Gjeodezisë 2 2 5 Murat Meha
207. Gj Z Gjeomorfologjia 2 2 5
208. Gj Z Gjeosistemet 2 2 5 Behxhet Shala
Semestri IV
209. Gj O Petrologji Sedimentare 3 2 2 7 Islam Fejza
210. Gj O Bazat e Hidrogjeologjisë 3 2 1 7 Sabri Avdullahi
211. Gj O Gjeokimi 3 2 6 Flurije Sheremeti
212. Gj O Gjeologjia e Kuaternarit 2 2 5 Behxhet Shala
213. Gj Z Bazat e sedimentologjise 2 2 5 Islam Fejza
214. Gj Z Bazat e teknikës minerare 2 2 5 Muhamedin Hetemi
Viti III
Semestri V
301. Gj O

Gjeologjia e Vendburimeve

minerale

3 2 1 6 Sylekman Hyseni
302. Gj O

Metodat                      gjeofizike              në

gjeologji

3 2 6 Afrim Koliqi
303. Gj O Gjeologji Inxhinierike 2 2 5 Sabri Avdullahu
304. Gj O Statistika dhe Analiza e të dhënave në Gjeologji 2 2 5 Naser Peci
305. Gj O Gjeologjia Mjedisore 2 2 5 Behxhet Shala
Lëndët zgjedhore I (zgjedhet një lëndë)
306. Gj Z Strukturat e fushave xeherore 2 1 3 Afrim Koliqi
307. Gj Z Hulumtimi     i                        materialeve ndërtimore 2 1 3 Zenun Elezaj

 

308. Gj Z Gjeologjia e botës 2 1 3 Ahmet Tmava
309. Gj Z

Mekanika e shkëmbinjve dhe

dherave

2 1 3 Zenun Elezaj
310. Gj Z Bazat e mineragrafisë 2 1 3 Bedri Durmishaj
Semestri VI
311. Gj O Hartografim Gjeologjik 3 2 2 7 Afrim Koliqi
312. Gj O

Metodat e   hulumtimeve   te

vendburimeve minerale

3 2 6 Ahmet Tmava
313. Gj O Gjeologjia e Kosovës 2 2 5 Zenun Elezaj
Lëndët zgjedhore II (zgjedhet një lëndë)
314. Gj Z Petrologjia strukturore 2 1 3 Islam Fejza
315. Gj Z Ekonomia e vendburimeve 2 1 3 Sylejman Hyseni
316. Gj Z Pellgjet ujëmbajtëse 2 1 3 Sabri Avdullahu
317. Gj Z Bazat e Gjeoinformatikës 2 1 3 Naser Peci
318. Gj Z Shpimet Kerkimore 2 1 3 Zenun Elezaj
319. Gj Z Gjeologjia                     strukturore                    dhe tektonika 2 1 3 Afrim Koliqi
Praktikë në Industri 2 Dy javë 3
Punimi i temës Bachelor 9
Gjithsejtë 33

 

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X