PROGRAMI I NIVELIT BACHELOR – MATERIALE DHE METALURGJI

(2021-2024)

 

Viti i I
Semestri I Orë/javë Mësimdhënësi
Nr. Statu Lendet L U ECTS
101.M O Matematika I 3 2 7
102.M O Fizika I 3 2 7 Prof.Asoc.Dr. Nazmi Hasi
103.M O Kimia e përgiithshme 3 2 6 Prof.Asoc.Dr. Ali Sadiku
104.M O Gjuhë angleze 2 2 5
105.M Z Softveri aplikativ 2 2 5 Prof.Dr. Naser Peci
106.M Z Bazat e informatikës 2 2 5 Prof.Dr. Izet Zeqiri
107.M Z Lende opsionale 2 2 5
Semestri II
109.M O Matematika II 3 2 7
110.M O Fizika II 3 2 7 Prof.Asoc.Dr. Nazmi Hasi
111.M O Kimia inorganike 3 2 6 Prof.Asoc.Dr.Ali Sadiku
112.M O Gjuhë angleze II 2 2 5
113.M Z Bazat e metalurgjisë 2 2 5 Prof.Asoc.Dr.Nurten Deva
114.M Z Edukata fizike 0 2 2
115.M Z Lende opsionale 2 1 3
116.M Z Lende opsionale 2 1 3
Viti II
Semestri III Orë/javë
201.M O Kimia fizike I 3 2 7
202. M O Bazat e shkencës se materialeve I 3 2 6 Prof.Asoc.Dr.Mursel Rama
203. M O Bazat e teknologjisë së materialeve I 3 2 6 Prof.Asoc.Dr Nurten Deva
204. M O Mekanika teknike 3 2 6 Prof.Asoc.Dr Muharrem Zabeli
205. M Z Termoinxhinieria 2 2 5

Prof.Asoc.Dr.Muharrem

Zabeli

206. M Z Proceset metalurgjike 2 2 5

Prof.Asoc.Dr.Muharrem

Zabeli

207.M Z Siguria dhe mbrojtja në pune 2 2 5 Prof.Ass.Dr.Izet Ibrahimi
208.M Z Dinamika e fluideve 2 2 5 Prof.Asoc.Dr.Muharre Zabeli
Semestri IV Orë/javë
209.M.I O Kimia fizike II 3 2 7
210. M.I O Bazat e shkencës se materialeve II 3 2 6

 

Prof.Asoc.Dr.Mursel Rama

211. M.I O Bazat e teknologjisë së materialeve II 3 2 7 Prof.Asoc.Dr Nurten Deva
212. M.I Z Materialografia 2 2 5 Prof.Asoc.Dr.Mursel Rama
213. M.I Z Ekonomi e ndërmarrjes 2 2 5 Prof.Asoc.Dr.Nurten Deva
214. M.I Z Elektroteknika 2 2 5 Prof.Asoc.Dr. Nazmi Hasi
215.M.I Z Paisjet metalurgjike dhe automatizimi në metalurgji 2 2 5

Prof.Asoc.Dr.Muharrem

Zabeli

216.M.I Z Sigurimi i cilësisë në industri 2 2 5 Prof.Ass.Dr.Izet Ibrahimi
217.M.I Z Lëndë opsionale 2 2 5
30 kredi për semester.

 

SPECIALIZIMI MATERIALE

Semestri V

Orë/javë Mësimdhënësi
Nr. Statu Lëndët L U ECTS
301.M.Ia O

Analiza e strukturës dhe

makrostrukturës

3 2 7 Prof.Asoc.Dr. Mursel Rama
302.M.Ia O Materialet metalike 3 2 7 Prof.Asoc.Dr. Muharrem Zabeli
303.M.Ia O

Provat dhe kontrolli i

materialeve

2 2 6 Prof.Asoc.Dr. Mursel Rama
304.M.Ia Z Vetitë mekanike 2 2 5 Prof.Asoc.Muharrem Zabeli
305.M.Ia Z Materialet polimerike 2 2 5 Prof.Asoc.Dr.Zarife Bajraktari-Gashi
306.M.Ia Z Materialet ndërtimore 2 2 5 Prof.Ass.Dr.Izet Ibrahimi
307.M.Ia Z Korrozioni dhe mbrojtja nga korrozioni 2 2 5 Prof.Asoc.Dr.Ali Sadiku
308.M.Ia Lende opsionale 2 2 5
Semestri VI Orë/javë
309.M.Ia O Përpunimi termik 2 2 6 Prof.Asoc.Dr. Muharrem Zabeli
310.M.Ia O Saldimi dhe prerja 2 2 5 Prof.Ass.Dr. Izet Ibrahimi
311.M.Ia O Praktike industriale 3 4 Prof.Asoc.Dr. Zarife    Bajraktari-Gashi
312.M.Ia Z Veshjet sipërfaqësore 2 2 5 Prof.Asoc.Dr.Ali Sadiku
313.M.Ia Z Materialet prej qelqi 2 2 5 Prof.Ass.Dr.Izet Ibrahimi
314.M.Ia Z Materialet qeramike 2 2 5 Prof.Ass.Dr.Izet Ibrahimi
315.M.Ia Z Materialet zjarrëduruese 2 2 5 Prof.Ass.Dr.Izet Ibrahimi
316.M.Ia Z Materialet kompozite 2 2 5 Prof.Asoc.Dr.Mursel Rama
317.M.Ia Z Teoria e Dislokimeve 2 2 5 Prof.Asoc.Dr.Mursel Rama
318.MIa Z Modelimi dhe Simulimi 2 2 5 Prof.Asoc.Dr.Zarife Bajraktari-Gashi
319.MIa Z Lëndë opsionale 2 2 5
320.M.Ia Z Lëndë opsionale 2 2 5
321.M.I.a Punimi bachelor O 10
30 kredi për semester

 

 

SPECIALIZIMI METALURGJI

 

Viti i III
Semestri V Orë/javë
Nr. Statu Lëndët L U ECTS
301.M.Ib O Pirometalurgjia I 3 2 6 Prof.Asoc.Dr. Zarife Bajraktari- Gashi
302.MIb O Metalurgjia e metaleve me ngjyrë 3 2 6 Prof.Asoc.Dr Muharrem Zabeli
303.MIb O Metalurgjia e hekurit dhe çelikut 3 2 6 Prof.Ass.Dr. Izet Ibrahimi
304.M.Ib Z Përpunimi metaleve në gjendje të lëngët 2 2 4 Prof.Asoc.Dr.Nurten Deva
305.M.Ib Z Materialet zjarrduruese në metalurgji 2 2 4 Prof.Ass.Dr.Izet Ibrahimi
306.M.Ib Z Proceset sekondare te përfitimit te metaleve 2 2 4 Prof.Ass.Dr.Izet Ibrahimi
307.M.Ib Z Përpunimi i metaleve në gjendje plastike 2 2 4 Prof.Asoc.Dr.Muharrem Zabeli
Semestri VI Orë/javë
308.M.Ib O Pirometalurgjia II 2 2 5 Prof. Asoc. Dr. Zarife Bajraktari Gashi
309. M.Ib O Elektro me hidrometalurgji 3 2 6 Prof.Asoc.Dr. Nurten Deva
310. M.Ib O Praktikë industriale 3                                 4 Prof.Asoc.Dr. Zarife Bajraktari- Gashi
311.M.Ib Z Teknologjia e prodhimit të ferronikelit 2 2 5 Prof.Asoc.Dr. Zarife Bajraktari- Gashi
312..M.Ib Z Përpunimi i hekurit dhe çelikut në gjendje të lëngët 2 2 5 Prof.Asoc.Dr Muharrem Zabeli
313.M.Ib Z Metalurgjia e prodhimit të Pb 2 2 5 Prof.Asoc.Dr.Muharrem Zabeli
314.M.Ib Z Metalurgjia e prodhimit të Zn 2 2 5 Prof.Asoc.Dr.Muharrem Zabeli
315.M.Ib O Punim Bachelor 10

 

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X