Planet mësimore Master – Hidrogjeologji dhe Gjeologji Inxhinierike

 

Viti I
Semestri VIIOrë/javë
KodiStatuLëndaL UECTSMësimdhënësi
401. IIbOGjeodinamika inxhinierike226Prof. Dr. Zenun Elezaj
402. IIbOHidrogjeologjia speciale226Prof. Dr. Sabri Avdullahi
403. IIbOHidrogjeologjia e Kosoves226Prof. Dr. Sabri Avdullahi.
404. IIbZBazamenti dhe konsolidimi i tyre226Prof. Dr. Zenun Elezaj
405. IIbZKarotazhi gjeofizik226Prof. Dr. Afrim Koliqi
406. IIaZHulumtimet hidrogjeologjike për nevojat e furnizimit me ujë226Prof. Dr. Sabri Avdullahi
407. IIbZMbrojtja e ujërave nëntokësor226Prof. Dr. Islam Fejza
408. IIbZGjeoteknikë226Prof. Dr. Zenun Elezaj.
Semestri VIII
409. IIbONeotektonikë me seizmotektonikë226Prof. Dr. Zenun Elezaj
410. IIbOProjektimi dhe hapja e burimeve nëntokësore226Prof. Dr. Sabri Avdullahi
411. IIbOProjektimi i punimeve gjeologo-inxhinierike226Prof. Dr. Zenun Elezaj
412. IIbZEnergjia gjeotermale226Prof. Dr. Gani Maliqi
413. IIbZHidrogjeologjia e vendburimeve minerale226Prof. Dr. Sabri Avullahi
414. IIbZMonitorimi i ujёrave226Prof. Dr. Islam Fejza
415. IIbZBasenet sedimentare dhe hidrokarburet226Prof. Dr. Naser Peci
416. IIbZPetrografi teknike226Prof. Dr. Flurije Sheremeti – Kabashi
Viti II
Semestri IX
417. IIbOMetodologjia e punës kërkimore shkencore dhe hulumtuese226Prof. Dr. Ahmet Tmava
418. IIbOKaptazhi i ujërave226Prof. Dr. Sabri Avdullahi
419. IIbOGjeostatistika aplikative226Prof. Dr. Naser Peci
420. IIbZKapituj të zgjedhur nga shpimet e thella226Prof. Dr. Zenun Elezaj
421. IIbZShfrytëzimi i ujërave nëntokësor226Prof. Dr. Sabri Avdullahi
422. IIbZUjërat termalë226Prof. Dr. Gani Maliqi
423. IIbZModelim Hidrogjeologjik226Prof. Dr. Sabri Avdullahi
424. IIbZMbrojtja e mjedisit226Prof. Dr. Behxhet Shala
Semestri X
Punimi i temës Master  30