PROGRAMI I NIVELIT MASTER – HIDROGJEOLOGJI DHE GJEOLOGJI INXHINERIKE (2021-2024)

 

Viti I
Semestri I Orë/javë
Kodi Statu Lënda L  U ECTS Mësimdhënësi
401. IIb O Metodologjia e punës kërkimore, shkencore dhe hulumtuese 2 2 6 Ahmet Tmava
402. IIb O Gjeodinamika inxhinierike 3 2 7 Festim Kutllovci
403. IIb O Hidrogjeologjia e aplikuar 3 2 6 Sabri Avdullahi
404. IIb O Hidrogjeokimi 2 2 6 Flurije Sheremeti
405. IIb Z Bazamenti dhe konsolidimi i tyre 2 2 5 Zenun Elezaj
406. IIb Z Karotazhi gjeofizik 2 2 5 Afrim Koliqi
407. IIb Z Mbrojtja e ujërave nëntokësore 2 2 5 Sabri Avdullahi
408. IIb Z Vendburimet e materialeve ndërtimore 2 2 5 Sylejman Hyseni
409. IIb Z Gjeoteknikë 2 2 5 Zenun Elezaj
Semestri II
410. IIb O Projektimi i punimeve gjeologo-inxhinierike 3 2 7 Zenun Elezaj
411. IIb O Shfrytëzimi i ujërave nëntokësor 3 1 6 Sabri Avdullahi
412. IIb O Petrografi teknike 3 2 7 Flurije Sheremeti
413. IIb Z Menaxhimi i projekteve 2 2 5 Gani Maliqi
414. IIb Z Hidrogjeologjia e vendburimeve minerale 2 2 5 Sabri Avdullahi
415. IIb Z Monitorimi i ujёrave 2 2 5 Islam Fejza
416. IIb Z Basenet sedimentare dhe hidrokarburet 2 2 5 Naser Peci
417. IIb Z Aplikimii GIS 1 3 5 Naser Peci
418. IIb Z Gjeokimia e mjedisit 2 2 5 Behxhet Shala
Viti II
Semestri III
419. IIb O Neotektonikë me seizmotektonikë 2 2 6 Zenun Elezaj
420. IIb O Kaptazhi i ujërave 3 2 7 Sabri Avdullahi
421. IIb O Gjeostatistika aplikative 3 2 7 Naser Peci
422. IIb Z Hidrogjeologjia e Kosovës 2 2 5 Sabri Avdullahi
423. IIb Z Energjia gjeotermale 2 2 5 Gani Maliqi
424. IIb Z Shpimet me injektimet 2 2 5 Zenun Elezaj
425. IIb Z Mineralogjia mjedisore 2 2 5 Bedri Durmishaj
426. IIb Z Modelim hidrogjeologjik 2 2 5 Sabri Avdullahi
427. IIb Z Mbrojtja e mjedisit 2 2 5 Behxhet Shala
Semestri IV
428. IIb O Praktik ne terren 6 0 10 Sabri Avdullahi
O Punimiitemës Master     20

 

 

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X