PROGRAMI I NIVELIT MASTER – MATERIALE DHE METALURGJI (2021-2024)

Viti i I
Semestri I Orë/javë Mësimdhënësi
Nr. Stat Lëndët L U ECTS
401.MII. O Metalurgjia fizike 3 2 6 Prof.Asoc.Dr.Mursel Rama
402M.II O Metodologjia e punës kërkimore 3 2 7 Prof.Asoc.Dr. Nurten Deva
403.M.II O Furrat metalurgjike industriale 3 2 7 Prof.Asoc.Dr. Nurten Deva
404.M.II Z Projektimi dhe menaxhimi i projekteve 2 2 5 Prof.Asoc.Dr.Nurten Deva
405.M.II Z Mbrojtja e mjedisit 2 2 5

Prof.Asoc.Dr. Zarife Bajraktari-

Gashi

406.M.II Z Modelimi në materiale dhe metalurgji 2 2 4

Prof.Asoc.Dr. Zarife Bajraktari-

Gashi

408.M.II Z Lëndë opsionale 2 2 4
Semestri II
408.M.II O Riciklimi i materialeve 3 2 6 Prof.Asoc.Dr. Mursel Rama
409.M.II O Proceset e avancuara të përpunimit të metaleve në gjendje të lënget 3 2 7 Prof.Asoc.Dr.Nurten Deva
410.M.II O Teknologjitë bashkëkohore të prodhimit të çelikut 3 2 6 Prof.Ass.Dr.Izet Ibrahimi
411.M.II O Metodat bashkëkohore të prodhimit të Pb dhe Zn 3 2 6 Prof.Asoc.Dr. Muharrem Zabeli
411.M.II Z Nanoteknologjia dhe Nanomaterialet 2 2 5 Prof.Asoc.Dr.Nazmi Hasi
412.M.II Z Metalurgjia e pluhurit 2 2 5 Prof.Asoc.Nurten Deva
413.M.II Z Burimet kimike të energjisë elektrike 2 2 5 Prof.Asoc.Dr.Ali Sadiku
414.M.II Z Nënproduktet e Pb dhe Zn 2 2 5 Prof.Asoc.Dr. Muharrem Zabeli
Semestri III Specializimi Metalurgji
415.M.II O Analiza kimike e materialeve me metoda fizike 3 2 7 Prof.AsocDr.Ali Sadiku
416.M.II O Ferrolegurat 3 2 6 Prof.Asoc.Dr. Zarife Bajraktari-Gashi
417.M.II O Operacionet metalurgjike 3 2 6 Prof.Asoc.Dr.Muharrem Zabeli
418.M.II O Metalurgjia e metaleve me ngjyrë II 3 2 6 Prof.Asoc.Dr.Nurten Deva
419.M.II Z Materialet e reja zjarrëduruese 2 2 5 Prof.Ass.Dr. Izet Ibrahimi
420.M.II Z Materialet dhe civilizimet 2 2 5 Prof.Ass.Dr. Izet Ibrahimi
421.M.II Z Teknologjia informative në metalurgji 2 2 5 Prof.Asoc.Dr.Nurten Deva
422.M.II Z Resurset energjetike 2 2 5 Prof.Asoc.Dr.Izet Ibrahimi
Semestri IV
425.M.II Praktikë industriale O 6 10 Prof.Asoc.Dr.Zarife Bajraktari-Gashi
426.M.II Punimi i Masterit O 20

 

Semestri III Specializimi Materiale
401.MIIa O Analiza kimike e materialeve me metoda fizike 3 2 7 Prof.Asoc.Dr. Ali Sadiku
402.M.IIa O Shkenca Kompjuterike e Materialeve 3 2 7 Prof.Asoc.Dr.Nurten Deva
403.M.IIa O Mekanika e shkatërrimit dhe dëmtimeve te materialeve 2 2 5 Prof.Asoc.Dr.Murse Rama Prof.Dr.Rrahim Maksuti
404.M.IIa Z Materialet e veçanta 2 2 5 Prof.Ass.Dr.Izet Ibrahimi
405.M.IIa Z Përzgjedhja e materialeve 2 2 5 Prof.Asoc.Dr.Nurten Deva
406.M.IIa Z Lende opcionale 2 2 5
407.M.IIa Z Biomaterialet 2 2 5 Prof.Asoc.Dr.Mursel Rama
411.M.IIa Z Proceset e ngurtësimit të metaleve 2 2 5
413.M.IIa Z Prodhimi dhe karakterizimi i metal- materialeve 2 2 5
414.M.IIa Z Bllokimet jo metalike- Inkluzionet 2 2 5
415.M.IIa Z

Spektroskopia e

materialeve

2 2 5
Semestri IV
416.M.IIa Praktikë industriale O 6 10

Prof.Asoc.Dr.Zarife Bajraktari-

Gashi

417.M.IIa Punimi i Masterit O 20

 

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X