PROGRAMI I NIVELIT MASTER – VENDBURIMET E LËNDËVE TË PARA MINERALE (2019-2022)

 

Viti I
Semestri I Orë/javë
Kodi Statu Lënda L U ECTS Mësimdhënësi
401. IIa O Metodologjia e punës kërkimore shkencore dhe hulumtuese 2 2 6 Prof. Dr. Ahmet Tmava
402. IIa O Gjeologjiaekonomike 2 2 6 Prof. Dr. Bedri Durmishaj
403. IIa O Metalogjenia dhe strukturat e fushave xeherore 2 2 6 Prof. Dr. Afrim Koliqi
Lëndëtzgjedhore
404. IIa Z Softverët në gjeologji 2 2 6 Prof. Dr. Naser Peci
405. IIa Z Gjeologjia e vendburimeve të naftës dhe gazit 2 2 6 Prof. Dr. Naser Peci
406. IIa Z Gjeoteknikë 2 2 6 Prof.  Dr. Zenun Elezaj
407. IIa Z Gjeotektonikë Z 2 6 Prof. Dr. Gani Maliqi
Semestri II Orë/javë
408. IIa O Gjeneza e vendburimeve metalore 2 2 6 Prof. Dr. Sylejman Hyseni
409. IIa O Gjeneza e vendburimeve jometalore 2 2 6 Prof. Dr. Sylejman Hyseni
410. IIa O Menaxhimi i projekteve 2 2 6 Prof. Dr. Gani Maliqi
411. IIa O Gjeologjia e kaustobioliteve 2 2 6 Prof. Dr. Naser Peci
Lëndëtzgjedhore
412. IIa Z Petrografia teknike 2 2 6 Prof. Dr. Flurije Sheremeti –Kabashi
413. IIa Z Gjeokimia e mjedisit 2 2 6 Prof. Dr. Behxhet Shala
414. IIa Z Optika e mineraleve metalore 2 2 6 Prof. Dr. Bedri Durmishaj
Viti II
Semestri III Orë/javë
415. IIa O Gjeologjia e vendburimeve hidrotermale 2 2 6 Prof. Dr. Sylejman Hyseni,
416. IIa O Hulumtimi i vendburimeve minerale 2 2 6 Prof. Dr. Ahmet Tmava
417. IIa O Gjeostatistika aplikative 2 2 6 Prof. Dr. Naser Peci
Lëndëtzgjedhore  (zgjedhendylëndë)
418. IIa Z Vendburimet e materialeve ndërtimore 2 2 6 Prof. Dr. Sylejman Hyseni
419. IIa Z Izotopet në gjeologji 2 2 6 Prof. Dr. Bedri Durmishaj
420. IIa Z Mbrojtja e mjedisit 2 2 6 Prof. Dr. Behxhet Shala
Semestri IV
Punimiitemës Master O   30

 

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X