Planet mësimore Master : Vendburimet e Lëndëve të para Minerale 

 

Viti
Semestri VIIOrë/javë
KodiStatusiLëndaLUECTSMësimdhënësi
401. IIaOMetodologjia e punës kërkimore shkencore dhe hulumtuese226Prof. Dr. Ahmet Tmava
402. IIaOGjeologjia ekonomike226Prof. Dr. Bedri Durmishaj
403. IIaOMetalogjenia dhe strukturat e fushave xeherore226Prof. Dr. Afrim Koliqi,
404. IIaZSoftverët në Gjeologji226Prof. Dr. Naser Peci
405. IIaZGjeologjia e vendburimeve të naftës dhe gazit226Prof. Dr. Naser Peci
406. IIaZGjeoteknikë226Prof. Dr. Zenun Elezaj
407. IIaZGjeotektonikeZ26Prof. Dr. Gani Maliqi
Semestri VIIIOrë/javë
408. IIaOGjeneza e vendburimeve metalore226Prof. Dr. Sylejman Hyseni
409. IIaOGjeneza e vendburimeve jometalore226Prof. Dr. Sylejman Hyseni
410. IIaOMenaxhimi i projekteve226Prof. Dr. Gani Maliqi
411. IIaZGjeologjia e kaustobioliteve226Prof. Dr. Naser Peci
412. IIaZPetrografia teknike226Prof. Dr. Flurije Sheremeti –Kabashi
413. IIaZGjeokimia e mjedisit226Prof. Dr. Behxhet Shala
414. IIaZOptika e mineraleve metalore226Prof. Dr. Bedri Durmishaj
Viti II
Semestri IXOrë/javë
405. IIaOGjeologjia e vendburimeve hidrotermale226Prof. Dr. Sylejman Hyseni,
416. IIaOHulumtimi i vendburimeve minerale226Prof. Dr. Ahmet Tmava
417. IIaOGjeostatistika aplikative226Prof. Dr. Naser Peci
418. IIaZVendburimet e materialeve ndërtimore226Prof. Dr. Sylejman Hyseni
419. IIaZIzotopet në Gjeologji226Prof. Dr. Bedri Durmishaj
420. IIaZMbrojtja e mjedisit226Prof. Dr. Behxhet Shala
 Semestri X
Punimi i temës MasterO 30