PROGRAMI I NIVELIT MASTER –XEHETARI

(2019-2022)

 

Viti I
Semestri  I Orë/javë
Kodi Statu Lënda L U ECTS Mësimdhënësi
401.X O Statistika për Gjeo-inxhiniert 2 2 6 Prof Asoc Dr Rushit Haliti
402.X O Mekanika teknike e shkëmbinjev 3 2 7 Prof Asoc Dr Rushit Haliti
403.X O Ajrimi i minierave II 3 2 7 Prof Dr Izet Zeqiri
404.X O Metodologjia e punës kërkimore-shkencore 3 1 6 Prof Dr Izet Zeqiri
Lëndëtzgjedhore
405.X Z Gjeomekanika e aplikuar 2 2 4 Prof Asoc Rushit Haliti
406.X Z Metodat numerike në inxhinieri minerare 2 2 4 Prof Asoc Ismet Ibishi
407.X Z Gjeofizika e aplikuar 2 1 4 Prof Dr Afrim Koliqi
Semestri  II Orë/javë
408.X O Teknologjia e shfrytëzimit në sipërfaqe II 3 2 7 Prof Asoc Dr Rushit Haliti
409.X O Mekanika e shkëmbinjeve II 3 2 7 Prof Asoc Dr Rafet Zeqiri
410.X O Teknikat e sigurimit në minera 2 2 5 Prof Ass Dr Kemajl Zeqiri
411.X O Projektimi i ajrimit 2 2 6 Prof Dr Izet Zeqiri
Lëndëtzgjedhore
412.X Z Metodat bashkohore me shpim plasje 2 2 5 Prof Asco Dr Rafet Zeqiri
413.X Z Gjeologjia inxhinerike 2 2 5 Prof Dr Sabri Avdullahi
414.X Z Teknikat e përmirësimit të shkëmbinjve 2 2 5 Prof Asoc Dr Rushit Haliti,
415.X Z Dimenzionimi dhe shfrytëzim i shtyllave dhe pllakave mbajtëse 2 2 5 Prof Asoc Dr Rushit Haliti,
Viti II
Semestri  III Orë/javë
416.X O Optimizimi në industrinë minerare 3 2 7 Prof Dr Izet Zeqiri
417.X O Menaxhimi minierave, investimeve dhe inxhineria ekonomike 2 2 6 Prof Ass Dr Kemajl Zeqiri
418.X O Gjeostatistika në miniera 3 2 7 Prof asoc Dr Rafet Zeqiri
419.X O Projektimi në miniera 2 2 6 Prof. Asoc. Muhamedin Hetemi
Lëndëtzgjedhore
420.X Z Makinat e avancuara minerare 2 2 4 Prof Asoc Dr Irfan Voca
421.X Z Ligjeslacioni dhe rregullativa minerare 2 0 4 Prof Ass Dr. Kemajl Zeqiri
422.X Z Mbyllja e minierave dhe rikultivimi i fushave minierare të shfytëzuara 2 1 4 Prof Ass Dr Hamid Nuredini
423.X Z Menaxhimi i mbetjeve minerare 2 2 4 Prof Ass Dr Hamid Nuredini
424.X Z Hulumtimet në gjeoteknike 2 1 4 Prof Dr Zenun Elezaj
Semestri  IV
Punimiitemës Master   30

 

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X