PROGRAMI I NIVELIT BACHELOR –XEHETARI

(2019-2022)

 

Viti I
Semestri I Orë/javë
Kodi Stat Lënda L U ECTS Mësimdhënësi/Asistenti
101.X O Matematika I 2 2 6 Prof. Asoc Sabri Sadiku
102.X O Fizika e përgjithshme 3 1 5 Prof Asoc Dr Nazmi Hasi
103.X O Kimia e përgjithshme 3 2 5 Prof Asoc Dr Ali Sadiku
104.X O Bazat e gjeologjisë 2 2 6 Prof Dr Gani Maliqi
105.X O Gjuhë angleze I 2 1 5 Prof ass Dr.Edita Bekteshi
Lëndëtzgjedhore
106.X Z Grafika inhinierike 2 2 5 Prof Asoc Dr Rafet Zeqiri
107.X Z Gjuhë gjermane I 2 1 5 Prof Ass Dr Sadete Pllana
Semestri II
108.X O Matematika II 3 2 5 Prof. Asoc Sabri Sadiku
109.X O Bazat e gjeoteknologjisë 3 1 6 Prof Asoc Dr Rafet Zeqiri
110.X O Mekanika teknike 3 2 6 Prof  Asoc Dr Ismet Ibishi
111.X O Bazat e informatikës 3 2 6 Prof Dr Izet Zeqiri
112.X O Gjuhë angleze II 2 1 5 Prof ass Dr.Edita Bekteshi
Viti II
Semestri III
201.X O Bazat e gjeoteknikës 3 2 7 Prof Asoc Dr Rushit Haliti
202.X O Rezistenca e materialeve 3 2 6 Prof Asoc Dr Ismet Ibishi
203.X O Softueri aplikativ 2 2 6 Prof Dr Izet Zeqiri
204.X O AutoCAD Civil 3D 2 2 6 Prof Asoc Dr Rafet Zeqiri
Lëndëtzgjedhore
205.X Z Bazat e mineralogjisë 2 1 5 Prof Dr Bedri Durmishaj
206.X Z Termodinamika 2 1 5 Prof Asoc Dr Ismet Muliqi
207.X Z Mekanika e fluideve 2 1 5 Prof Asoc Nazmi Hasi
Semestri IV
208.X O Teknologjia e materialeve në minierë 3 1 7 Prof Asoc Dr Muhamedin Hetemi
209.X O Vendburimet e mineraleve 2 2 6 Prof Dr Sylejman Hyseni
210.X O Mekanika e shkembinjëve 3 2 7 Prof Asoc Dr Rafet Zeqiri
211.X O Siguria dhe mbrojtja e mjedisit 3 1 6 Prof Ass Dr Kemajl Zeqiri
Lëndëtzgjedhore
212.X Z Detalet e Makinave 2 2 4 Prof Asoc Dr Ismet Ibishi
213.X Z Hidrogjeologjia e minierave 2 2 4 Prfo Dr. Sabri Avdullahi
214.X Z Elektroteknika 2 2 4 Inxh Muhamet Hajrizi
Viti III
Semestri V
301.X O Ndërtimi i objekteve minerare dhe tunelet 3 2 7 Prof Asoc Dr Irfan Voca
302.X O Hapja dhe përgatitja e vendburimeve 3 1 6 Prof Asoc Dr Muhamedin Hetemi
303.X O Teknologjia e shfrytëzimit sipërfaqsorë I 3 2 7 Prof Asoc Dr Rushit Haliti
304.X O Ekonomia në miniera 2 2 5 Prof Ass Dr Kemajl Zeqiri
Lëndëtzgjedhore
305.X Z Përgatitja e lëndëve minerale (PLM) 2 2 5 Prof Ass Dr Hamid Nuredini
306.X Z Mikroklima në minierë 2 2 5 Prof Dr Izet Zeqiri
307.X Z Gjeodezia dhe matjet në miniera 2 2 5 Prof Dr Murat Meha
308.X Z Makinat minerare 2 2 5 Prof Asoc Dr Irfan Voca
Semestri VI
309.X O Teknologjia e shfrytëzimit nëntokësor 3 2 6 Prof Dr Sefedin Kastrati
310.X O Ajrimi i minierave I 3 2 6 Prof Dr Izet Zeqiri
311.X O Transporti dhe ngritja në minierë 2 2 5 Prof Asoc Dr Irfan Voca
312.X O Teknologjia e shpimit – plasjes 2 2 5 Prof Asoc Dr Rafet Zeqiri
Gjithësejtë   22
O Punimi i temës Bachelor   8
Gjithësej   30

 

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X