DEPARTAMENTI I GJEOLOGJISE BACHELOR

Viti i I
Semestri IOrë/javë
KodiLëndaStatusi L+U+T/LECTSMësimdhënësi/Asistenti
101. GjMatematika IO2 + 26Ligjërues Mr. Mursel Ibrahimi

Ass. Mr. sc. Marash Berisha

102. GjKimiO3 + 1 + 17Prof. Asoc. Dr. Behajdin Skeja

Mr.sc. Qerim Hamiti

103. GjBazat e GjeologjisëO3 + 2 + 27Prof. Asoc. Dr. Gani Maliqi
104. GjMineralogji e përgjithshmeO3 + 26Prof. Asoc. Dr. Bedri Durmishaj
105. GjGjuhë Angleze IZ2 + 14Lektore, Edita Bekteshi

Ass. i angazh. Fëllënza Beka

106. GjGjuhë Gjermane IZ2 + 14Ass. i angazh. Arlinda Kotori
Semestri IIOrë/javë
KodiLëndaStatusiL+U+T/LECTSMësimdhënësi/Asistenti
107. GjMatematika IIO3 + 27Ligjërues Mr.sc. Mursel Ibrahimi,

Ass. Mr. sc. Marash Berisha

108. GjMineralogji specialeO3 + 2 + 27Prof. Asoc. Dr. Bedri Durmishaj
109. Gj.FizikëO3 + 1 + 16Prof. Dr. Sylë Tahirsylaj

Ass. Besim Xhafa

110. GjAplikimet Kompjuterike në GjeologjiO2 +26Prof. Asoc. Dr. Naser Peci
111. GjVizatim teknik/CADZ2 + 14Prof. Asoc. Dr. Ismet Ibishi
112. GjGjuhë Angleze IIZ2 + 14Lektor,Edita Bekteshi,

Ass. i angazh. Fëllënza Beka

113. GjGjuhë Gjermane IIZ2 + 14Ass. i angazh. Arlinda Kotori
Viti II
Semestri IIIOrë/javë
KodiLëndaStatusiL+U+T/LECTSMësimdhënësi
201. GjPetrologjia magmatike dhe metamorfikeO3 + 2 + 27Prof.  Dr. Islam Fejza

Ass. Festim Kutllovci

202. GjGjeologji historike me paleontologjiO3 + 26Prof. Asoc. Dr. Gani Maliqi
203. GjMetodat instrumentale të studimit të mineraleveO2 + 26Prof. Asoc. Dr. Flurije Sheremeti–Kabashi
204. GjGjeodinamikëO2 + 26Prof. Dr. Sylejman Hyseni
205. GjOptika e mineraleveZ2 + 25Prof. Dr. Islam Fejza

Ass. Festim Kutllovci

206. GjBazat e GjeodezisëZ2 + 25Prof. Dr. Murat Meha
207. GjSoftveri AplikativZ2 + 25Prof. Asoc. Dr. NaserPeci
Semestri IVOrë/javë
KodiLëndaStatusL+U+T/LECTSMësimdhënësi
208. GjPetrologji SedimentareO3 + 2 + 28Prof. Dr. Islam Fejza,

Ass. Festim Kutllovci

209. GjMetodat gjeofizike në gjeologjiO3 +26Prof. Asoc. Dr. Afrim Koliqi
210. GjBazat e gjeokimisëO2 + 26Prof. Asoc. Dr. Flurije Sheremeti –Kabashi
211. GjGjeologjia e KuaternaritO2 + 25Prof. Asoc. Dr. Behxhet Shala
212. GjBazat e sedimentologjiseZ2 + 25Prof.  Dr. Islam Fejza

Ass. Festim Kutllovci

213. GjBazat e teknikës minerareZ2 + 25Prof. Ass. Dr.Muhamedin Hetemi
Studim fushor15 ditë
Viti III
Semestri VOrë/javë
KodiLëndaStatusi(L+U+T/L)ECTSMësimdhënësi
301. GjHartografim GjeologjikO3 + 2 + 17Prof. Asoc. Dr. Afrim Koliqi
302. GjGjeologjia e Vendburimeve mineraleO3 + 2 + 17Prof.  Dr. Sylejman Hyseni
303. GjBazat e HidrogjeologjisëO3 + 2 + 17Prof. Dr. Sabri Avdulllahi
304. GjStatistika dhe Analiza e të dhënave në GjeologjiO2 + 25Prof. Asoc. Dr. Naser Peci
305. GjGjeologjia MjedisoreO2 + 14Prof. Asoc. Dr. Behxhet Shala
Praktikë në Industri2 (dy) javë
Studim fushor20 ditë
Semestri VIOrë/javë
KodiLëndaStatusi(L+U+T/L)ECTSMësimdhënësi
306. GjGjeologji InxhinierikeO2 + 24Prof. Dr. Sabri Avdullahi
307. GjMetodat e hulumtimeve te vendburimeve mineraeO3 + 25Prof. Dr. Ahmet Tmava
308. GjGjeologjia e KosovësO2 +25Prof. Dr. Zenun Elezaj
Lëndët zgjedhore I (zgjedhet një lëndë)
309. GjPetrologjia strukturoreZ2 +13Prof. Dr. Islam Fejza,

Ass. Festim Kutllovci

310. GjVendburimet HidrotermaleZ2 + 13Prof. Dr. Sylejman Hyseni
311. GjPellgjet ujëmbajtëseZ2 +13Prof. Dr. Sabri Avdullahi
312. GjBazat e GjeoinformatikësZ2 +13Prof. Asoc. Dr. Naser Peci
313. GjShpimet KerkimoreZ2 +13Prof. Dr. ZenunElezaj
314. GjGjeologjia strukturore dhe tektonikaZ2 +13Prof. Asoc. Dr. Afrim Koliqi
Lëndët zgjedhore II (zgjedhet një lëndë)
315. GjStrukturat e fushave xeheroreZ2 +13Prof. Asoc. Dr. Afrim Koliqi
316. GjHulumtimi i materialeve ndërtimoreZ2 + 13Prof. Dr. Ahmet Tmava
317. GjGjeologjia e botësZ2 +13Prof. Dr. Ahmet Tmava
318. GjEkonomia në GjeologjiZ2 +13Prof. Asoc. Dr. Isa Tahiri
319. GjMekanika e shkëmbinjëve dhe dheraveZ2 +13Prof. Dr. Zenun Elezaj
320. GjBazat e mineragrafisëZ2 +13Prof. Asoc. Dr. Bedri Burmishaj
Gjithsej11+820
Punimi i temës Bachelor 10
Gjithsej 30