DEPARTAMENTI I GJEOLOGJISE BACHELOR

Viti i I
Semestri I Orë/javë
Kodi Lënda Statusi  L+U+T/L ECTS Mësimdhënësi/Asistenti
101. Gj Matematika I O 2 + 2 6 Ligjërues Mr. Mursel Ibrahimi

Ass. Mr. sc. Marash Berisha

102. Gj Kimi O 3 + 1 + 1 7 Prof. Asoc. Dr. Behajdin Skeja

Mr.sc. Qerim Hamiti

103. Gj Bazat e Gjeologjisë O 3 + 2 + 2 7 Prof. Asoc. Dr. Gani Maliqi
104. Gj Mineralogji e përgjithshme O 3 + 2 6 Prof. Asoc. Dr. Bedri Durmishaj
105. Gj Gjuhë Angleze I Z 2 + 1 4 Lektore, Edita Bekteshi

Ass. i angazh. Fëllënza Beka

106. Gj Gjuhë Gjermane I Z 2 + 1 4 Ass. i angazh. Arlinda Kotori
Semestri II Orë/javë
Kodi Lënda Statusi L+U+T/L ECTS Mësimdhënësi/Asistenti
107. Gj Matematika II O 3 + 2 7 Ligjërues Mr.sc. Mursel Ibrahimi,

Ass. Mr. sc. Marash Berisha

108. Gj Mineralogji speciale O 3 + 2 + 2 7 Prof. Asoc. Dr. Bedri Durmishaj
109. Gj. Fizikë O 3 + 1 + 1 6 Prof. Dr. Sylë Tahirsylaj

Ass. Besim Xhafa

110. Gj Aplikimet Kompjuterike në Gjeologji O 2 +2 6 Prof. Asoc. Dr. Naser Peci
111. Gj Vizatim teknik/CAD Z 2 + 1 4 Prof. Asoc. Dr. Ismet Ibishi
112. Gj Gjuhë Angleze II Z 2 + 1 4 Lektor,Edita Bekteshi,

Ass. i angazh. Fëllënza Beka

113. Gj Gjuhë Gjermane II Z 2 + 1 4 Ass. i angazh. Arlinda Kotori
Viti II
Semestri III Orë/javë
Kodi Lënda Statusi L+U+T/L ECTS Mësimdhënësi
201. Gj Petrologjia magmatike dhe metamorfike O 3 + 2 + 2 7 Prof.  Dr. Islam Fejza

Ass. Festim Kutllovci

202. Gj Gjeologji historike me paleontologji O 3 + 2 6 Prof. Asoc. Dr. Gani Maliqi
203. Gj Metodat instrumentale të studimit të mineraleve O 2 + 2 6 Prof. Asoc. Dr. Flurije Sheremeti–Kabashi
204. Gj Gjeodinamikë O 2 + 2 6 Prof. Dr. Sylejman Hyseni
205. Gj Optika e mineraleve Z 2 + 2 5 Prof. Dr. Islam Fejza

Ass. Festim Kutllovci

206. Gj Bazat e Gjeodezisë Z 2 + 2 5 Prof. Dr. Murat Meha
207. Gj Softveri Aplikativ Z 2 + 2 5 Prof. Asoc. Dr. NaserPeci
Semestri IV Orë/javë
Kodi Lënda Status L+U+T/L ECTS Mësimdhënësi
208. Gj Petrologji Sedimentare O 3 + 2 + 2 8 Prof. Dr. Islam Fejza,

Ass. Festim Kutllovci

209. Gj Metodat gjeofizike në gjeologji O 3 +2 6 Prof. Asoc. Dr. Afrim Koliqi
210. Gj Bazat e gjeokimisë O 2 + 2 6 Prof. Asoc. Dr. Flurije Sheremeti –Kabashi
211. Gj Gjeologjia e Kuaternarit O 2 + 2 5 Prof. Asoc. Dr. Behxhet Shala
212. Gj Bazat e sedimentologjise Z 2 + 2 5 Prof.  Dr. Islam Fejza

Ass. Festim Kutllovci

213. Gj Bazat e teknikës minerare Z 2 + 2 5 Prof. Ass. Dr.Muhamedin Hetemi
Studim fushor 15 ditë
Viti III
Semestri V Orë/javë
Kodi Lënda Statusi (L+U+T/L) ECTS Mësimdhënësi
301. Gj Hartografim Gjeologjik O 3 + 2 + 1 7 Prof. Asoc. Dr. Afrim Koliqi
302. Gj Gjeologjia e Vendburimeve minerale O 3 + 2 + 1 7 Prof.  Dr. Sylejman Hyseni
303. Gj Bazat e Hidrogjeologjisë O 3 + 2 + 1 7 Prof. Dr. Sabri Avdulllahi
304. Gj Statistika dhe Analiza e të dhënave në Gjeologji O 2 + 2 5 Prof. Asoc. Dr. Naser Peci
305. Gj Gjeologjia Mjedisore O 2 + 1 4 Prof. Asoc. Dr. Behxhet Shala
Praktikë në Industri 2 (dy) javë
Studim fushor 20 ditë
Semestri VI Orë/javë
Kodi Lënda Statusi (L+U+T/L) ECTS Mësimdhënësi
306. Gj Gjeologji Inxhinierike O 2 + 2 4 Prof. Dr. Sabri Avdullahi
307. Gj Metodat e hulumtimeve te vendburimeve minerae O 3 + 2 5 Prof. Dr. Ahmet Tmava
308. Gj Gjeologjia e Kosovës O 2 +2 5 Prof. Dr. Zenun Elezaj
Lëndët zgjedhore I (zgjedhet një lëndë)
309. Gj Petrologjia strukturore Z 2 +1 3 Prof. Dr. Islam Fejza,

Ass. Festim Kutllovci

310. Gj Vendburimet Hidrotermale Z 2 + 1 3 Prof. Dr. Sylejman Hyseni
311. Gj Pellgjet ujëmbajtëse Z 2 +1 3 Prof. Dr. Sabri Avdullahi
312. Gj Bazat e Gjeoinformatikës Z 2 +1 3 Prof. Asoc. Dr. Naser Peci
313. Gj Shpimet Kerkimore Z 2 +1 3 Prof. Dr. ZenunElezaj
314. Gj Gjeologjia strukturore dhe tektonika Z 2 +1 3 Prof. Asoc. Dr. Afrim Koliqi
Lëndët zgjedhore II (zgjedhet një lëndë)
315. Gj Strukturat e fushave xeherore Z 2 +1 3 Prof. Asoc. Dr. Afrim Koliqi
316. Gj Hulumtimi i materialeve ndërtimore Z 2 + 1 3 Prof. Dr. Ahmet Tmava
317. Gj Gjeologjia e botës Z 2 +1 3 Prof. Dr. Ahmet Tmava
318. Gj Ekonomia në Gjeologji Z 2 +1 3 Prof. Asoc. Dr. Isa Tahiri
319. Gj Mekanika e shkëmbinjëve dhe dherave Z 2 +1 3 Prof. Dr. Zenun Elezaj
320. Gj Bazat e mineragrafisë Z 2 +1 3 Prof. Asoc. Dr. Bedri Burmishaj
Gjithsej 11+8 20
Punimi i temës Bachelor   10
Gjithsej   30

 

error

Follow us :)