Mbrojtja nga Corona Virus

Planet mësimore Bachelor – Gjeologji

 

Viti I
Semestri IOrë/javë 
KodiStatuLëndaLUECTSMësimdhënësi
101. GjOMatematika I226Prof. Asoc Dr. Sabri Sadiku
102. GjOKimi31+17Prof. Asoc. Dr. Ali Sadiku
103. GjOBazat e Gjeologjisë32+27Prof. Dr. Gani Maliqi
104. GjOMineralogji e përgjithshme326Prof. Dr. Bedri Durmishaj
105. GjZGjuhë Angleze I214Prof. Ass. Dr. Edita Bekteshi
106. GjZGjuhë Gjermane I114Prof Ass Dr. Sadete Pllana
Semestri II
107. GjOMatematika II327Prof. Asoc Dr. Sabri Sadiku
108. GjOMineralogji speciale32+27Prof. Dr. Bedri Durmishaj
109. Gj.OFizikë316Prof. Ass. Dr. Nazmi Hasi
Msc. Arbër Zeqiraj
110. GjOAplikimet Kompjuterike në Gjeologji226Prof. Dr. NaserPeci
111. GjZAutoCad Civil 3D214Prof. Asoc. Dr. Rafet Zeqiri
112. GjZGjuhë Angleze II214Prof. Ass. Dr. Edita Bekteshi
113. GjZGjuhë Gjermane II214Prof Ass Dr. Sadete Pllana
Viti II
Semestri III
201. GjOPetrologjia magmatike dhe metamorfike32+27

Prof. Dr. Islam Fejza

 

202. GjOGjeologji historike me paleontologji326Prof. Dr. Gani Maliqi
203. GjOMetodat instrumentale analitike226Prof. Dr. Flurije Sheremeti–Kabashi
204. GjOGjeodinamikë226Prof. Dr. SylejmanHyseni
205. GjZOptika e mineraleve225Prof Ass. Dr. Festim Kutllovci
206. GjZBazat e Gjeodezisë225Prof. Dr. Murat Meha
207. GjZSoftveri Aplikativ225Prof. Dr. Naser Peci
208. GjZGjeosistemet225Prof. Dr. Behxhet Shala
Semestri IV
209. GjOPetrologji Sedimentare32+27

Prof. Dr. Islam Fejza,

Prof Ass. Dr Festim Kutllovci

210. GjOBazat e Hidrogjeologjisë32+17Prof. Dr. Sabri Avdullahi
211. GjOGjeokimi226Prof. Dr. Flurije Sheremeti–Kabashi
212. GjOGjeologjia e Kuaternarit225Prof. Dr. Behxhet Shala
213. GjZBazat e sedimentologjise225

Prof. Dr. Islam Fejza,

Prof Ass. Dr Festim Kutllovci

214. GjZBazat e teknikës minerare225Prof. Asoc Dr. Muhamedin Hetemi
Studim fushor15 ditë
Viti III
Semestri V
301. GjOGjeologjia e Vendburimeve minerale32+17Prof. Dr. Sylejman Hyseni
302. GjOMetodat gjeofizike në gjeologji326Prof. Dr. Afrim Koliqi
303. GjOGjeologji Inxhinierike225Prof. Dr. Sabri Avdullahi
304. GjOStatistika dhe Analiza e të dhënave në Gjeologji225Prof. Dr. Naser Peci
305. GjOGjeologjia Mjedisore224Prof. Dr. Behxhet Shala
Lëndët zgjedhore I (zgjedhet një lëndë)
306. GjZStrukturat e fushave xeherore213Prof. Dr. Afrim Koliqi
307. GjZHulumtimi i materialeve ndërtimore13Prof. Dr. Ahmet Tmava
308. GjZGjeologjia e botës213Prof. Dr. Ahmet Tmava
309. GjZMekanika e shkëmbinjve dhe dherave213Prof. Dr. Zenun Elezaj
310. GjZBazat e mineragrafisë213Prof. Dr. Bedri Durmishaj
Praktikë në Industri2 (dy) javë
Studim fushor10 ditë
Semestri VI
311. GjOHartografim Gjeologjik32+17Prof. Dr. Afrim Koliqi
312. GjOMetodat e hulumtimeve te vendburimeve minerale325Prof. Dr. Ahmet Tmava
313. GjOGjeologjia e Kosovës225Prof. Dr. Zenun Elezaj
Lëndët zgjedhore II (zgjedhet një lëndë)
314. GjZPetrologjia strukturore213

Prof. Dr. Islam Fejza,

Prof Ass Dr. Festim Kutllovci

315. GjZEkonomia e vendburimeve213Prof. Dr. Sylejman Hyseni
316. GjZPellgjet ujëmbajtëse213Prof. Dr. Sabri Avdullahi
317. GjZBazat e Gjeoinformatikës213Prof. Dr. Naser Peci
318. GjZShpimet Kerkimore213Prof. Dr. Zenun Elezaj
319. GjZGjeologjia strukturore dhe tektonika213Prof. Dr. Afrim Koliqi
Studim fushor10 ditë
Gjithsejtë11820
Punimi i temës Bachelor  10
Gjithsejtë  30