Niveli Bachelor-Materiale dhe Metalurgji

Viti I                                        Materiale dhe Metalurgji, niveli Bachelor
Semestri I Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi
101.M O Matematika I 3 2 7 Ligjerues Mr. Mursel Ibrahimi
102.M O Fizika eksperimentale  I 3 2 7 Prof. Asoc. Dr.Sadik Bekteshi
103.M O Kimia e përgjithshme 3 2 6 Prof. Ass. Dr Ali Sadiku
104.M O Bazat e informatikës 2 2 6 Prof.Dr. Izet Zeqiri
105.M Z Gjuhë angleze I 2 1 4 Lektor, MSc. Edita Bekteshi
106.M Z Gjuhe gjermane I 2 1 4 Lektor, MSc. Arlinda Kotori
Semestri II
107.M O Matematika II 3 2 7 Ligjerues Mr. Mursel Ibrahimi
108.M O Fizika eksperimentale  II 2 2 6 Prof. Asoc. Dr.Sadik Bekteshi
109.M O Kimia inorganike 2 2 7 Prof. Ass. Dr. Ali Sadiku
110.M O Statikë edhe rezistence 2 2 6 Prof. Ass. Dr.Ismet Ibishi
111.M Z Softueri aplikativ 2 1 4 Prof.Dr. Izet Zeqiri
112.M Z Vizatim teknik 2 1 4 Prof. Ass. Dr. Ismet Ibishi
113.M Z Gjuhë angleze   II 2 1 4 Lektor, MSc. Edita Bekteshi
114.M Z Gjuhe gjermane II 2 1 4 Lektor, MSc. Arlinda Kotori
Viti II
Semestri III Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi
201. M O Kimia fizike I 3 2 7 Prof. Asoc. Dr. Nushe Lajçi
202. M O Baza e shkencës se materialeve I 3 1 6 Prof. Asa. Dr.Mursel Rama
203. M O Bazat e teknologjisë së materialeve  I 3 1 6 Prof. Dr. Musa Rizaj
204. M O Detalet e makinave 3 1 6 Prof. Dr. Hakif Zeqiri
205. M Z Termoinxhinieria në metalurgji 2 2 5 Prof. Dr. Musa Rizaj
206. M Z Mekanika e trupave të ngurtë 2 2 5 Prof. Asoc. Dr. Ismet Ibishi
Semestri IV
207. M O Elektroteknika 2 1 5 Ing. Muhamet Hajrizi, Ligj.
208. M O Baza e shkencës se materialeve II 3 2 7 Prof. Asa. Dr.Mursel Rama
209. M O Bazat e teknologjisë së materialeve  I 3 2 6 Prof. Dr. Musa Rizaj
210. M Z Materialografia 2 2 6 Prof. Asa. Dr. Mursel Rama
211. M Z Statistika në inxhinieri 2 2 6 Prof. Ass. Dr. Sabri Sadiku
212. M Z Ekonomi e ndërmarrjes 2 2 6 Prof. Dr. Isa Tahiri
213. M O Kimia fizike II 2 2 6 Prof. Asoc. Dr. Nushe Lajçi
Viti III –   a) MATERIALE
Semestri V Orë/javë
Nr O/Z Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi
301.M.Ia O Analiza e strukturës dhe mikrostruktures 3 2 6 Prof. Ass. Dr. Mursel Rama
302.M.Ia O Materialet metalike 3 2 7 Prof. Ass.Dr. Muharrem Zabeli
303.M.Ia O Provat dhe kontrolli i   materialeve 2 2 6 Prof. Ass.Dr. Rrahim Maksuti
304.M.Ia Z Vetitë mekanike 2 1 4 Prof. Ass.Dr. Rrahim Maksuti
305.M.Ia Z Materialet polimerike 2 1 4 Prof. Dr. Milajete Mehmeti
306.M.Ia Z Materialet ndërtimore 2 1 4 Prof. Dr. Milajete Mehmeti
307.M.Ia Z Analiza kimike e materialeve me metoda fizike 2 1 4 Prof. Ass. Dr Ali Sadiku
308.M.Ia Z Korrozioni dhe mbrojtja nga korrozioni 2 1 4 Prof. Ass. Dr Ali Sadiku
Semestri VI
309.M.Ia O Praktika industriale 0 3 4 Prof. Ass. Dr. Mursel Rama
310.M.Ia O Materialet qeramike 3 1 6 Prof. Dr. Milajete Mehmeti
311.M.Ia O Përpunimi termik 3 2 5 Prof. Ass. Dr. Mursel Rama
312.M.Ia Z Materialet kompozite 2 1 4 Prof. Ass. Dr. Mursel Rama
313.M.Ia Z Veshjet sipërfaqësore 2 1 4 Prof. Asoc.Dr. Rrahim Maksuti
314.M.Ia Z Materialet prej qelqi 2 1 4 Prof. Dr. Milajete Mehmeti
315.M.Ia Z Saldimi dhe prerja 2 1 4 Prof. Asoc.Dr. Rrahim Maksuti
316.M.Ia Z Materialet zjarrduruese 2 1 4 Prof. Dr. Musa Rizaj
317.M.Ia O Punimi bachelor 10
Viti III –   b) METALURGJI
Semestri V Orë/javë
Nr O/Z Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi
301.M.Ib O Pirometalurgjia I 2 2 6 Prof. Asoc. Dr. Ahmet Haxhijaj
302.M.Ib O Metalurgjia e metaleve me ngjyre 3 2 7 Prof. Dr. Nagip Murati
303.M.Ib O Elektro me Hidrometalurgji 2 2 6 Prof. Dr. Milajete Mehmeti
304.M.Ib Z Bazat e përpunimit plastik 2 1 4 Prof. Ass.Dr. Rrahim Maksuti
305.M.Ib Z Përpunim i metaleve me ngjyre në gjendje të lëngët 2 1 4 Prof. Dr. Musa Rizaj
306.M.Ib Z Provat dhe kontrolli i materialeve 2 1 4 Prof. Ass.Dr. Rrahim Maksuti
307.M.Ib Z Sigurimi i cilësisë në metalurgji 2 1 4 Prof. Dr. Nagip Murati
308.M.Ib Z Dinamika e fluideve 2 1 4 Prof. Dr. Musa Rizaj
Semestri VI
309.M.Ib O Pirometalurgjia II 2 1 4 Prof. Asoc. Dr. Ahmet Haxhijaj
310.M.Ib O Metalurgjia e hekurit dhe çelikut 3 2 7 Prof. Asoc. Dr. Ahmet Haxhijaj
311.M.Ib O Praktika industriale 0 3 4 Prof. Ass. Dr.Muharrem Zabeli
312.M.Ib Z Përpunimi i metaleve ne gjendje plastike 2 1 4 Prof. Ass.Dr. Rrahim Maksuti
313.M.Ib Z Teknologjia e prodhimi të ferronikelit 2 1 4 Prof. Dr. Nagip Murati
314.M.Ib Z Teknologjia e prodhimit të zinkut 2 1 4 Prof. Asoc. Dr. Ahmet Haxhijaj
315.M.Ib Z Përpunimi i hekurit dhe çelikut në gjendje të lëngët 2 1 4 Prof. Ass. Dr.Muharrem Zabeli
316.M.Ib Z Teknologjia e prodhimit të plumbit 2 1 4 Prof. Asoc. Dr. Ahmet Haxhijaj
317.M.Ib Z Riqarkullimi i materialeve 2 1 4 Prof. Dr. Musa Rizaj
318.M.Ib O Punim bachelor 10

 

 

error

Follow us :)