NiveliMaster -Materiale

Viti I                                                         Materiale, Master
Semestri I Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi
401.M.IIa O Struktura dhe mikrostruktura e materialeve II 3 2 7 Prof. Ass. Dr. Ali Sadiku

Prof Ass Dr.Mursel Rama

402.M.IIa O Metalurgjia fizike I 3 2 7 Prof. Asoc. Hamit Mehmeti
403.M.IIa O Mekanika e shkatërrimit dhe dëmtimet e materialeve  I 2 2 6 Prof. Asoc.Dr. Rrahim Maksuti
404.M.IIa Z Materialet e veçanta I 2 1 4 Prof. Dr. Milajete Mehmeti
405.M.IIa Z Shtresat mbrojtëse sipërfaqësore 2 2 6 Prof. Dr. Milajete Mehmeti
406.M.IIa Z Seminar special 2 2 6 Prof. Dr. Nagip Murati
407.M.IIa Z Mbrojtja e mjedisit 2 1 4 Prof. Asoc. Dr. Ahmet Haxhijaj
408.M.IIa Z Diagnostikimi i materialeve 2 1 4 Prof. Asoc. Hamit Mehmeti
Semestri II
O Struktura dhe mikrostruktura e materialeve III 3 2 7 Prof. Ass. Dr. Ali Sadiku

Prof Ass. Dr.Mursel Rama

O Metalurgjia fizike II 3 2 7 Prof. Asoc. Hamit Mehmeti
O Mekanika e shkatërrimit dhe dëmtimet e materialeve  II 2 2 6 Prof. Ass.Dr. Rrahim Maksuti
Z Materialet e veçanta II 2 2 6 Prof. Dr. Milajete Mehmeti
Z Përzgjedhja e materialeve 3 0 4 Prof. Dr. Musa Rizaj
414.M.IIa Z Konsumi i materialeve 2 2 6 Prof. Dr. Nagip Murati
415.M.IIa Z Modelimi në fushën e shkencës se materialeve 2 1 4
Viti II
Semestri III Orë/javë
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi
416.M.IIa O Metodologjia e punës kërkimore 3 2 7 Prof. Dr. Musa Rizaj
417.M.IIa O Menaxhimi i projekteve 3 1 6 Prof. Asoc. Dr. Ahmet Haxhijaj
418.M.IIa O Riqarkullimi i materialeve 3 2 7 Prof. Dr. Milajete Mehmeti
419.M.IIa Z Metodat moderne te mbrojtjes nga korrozioni 2 2 6 Prof. Dr. Milajete Mehmeti
420.M.IIa Z Analiza e rasteve te dëmtimit 2 1 4 Prof. Asoc. Hamit Mehmeti
421.M.IIa Z Aplikimi i kompjuterëve në materiale 2 2 6
422.M.IIa Z Biomaterialet 2 1 4 Prof. Asoc. HamitMehmeti
423.M.IIa Z Lëndë opcionale 2 1 4
424.M.IIa Z Lëndë opcionale 2 1 4
Semestri IV
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi
425.M.IIa O Praktikë industriale 10
426.M.IIa O Punimi i Masterit 20

 

error

Follow us :)