NiveliMaster -Materiale

Viti I                                                         Materiale, Master
Semestri IOrë/javë
Nr.O/ZLëndëtLUECTSMësimdhënësi
401.M.IIaOStruktura dhe mikrostruktura e materialeve II327Prof. Ass. Dr. Ali Sadiku

Prof Ass Dr.Mursel Rama

402.M.IIaOMetalurgjia fizike I327Prof. Asoc. Hamit Mehmeti
403.M.IIaOMekanika e shkatërrimit dhe dëmtimet e materialeve  I226Prof. Asoc.Dr. Rrahim Maksuti
404.M.IIaZMaterialet e veçanta I214Prof. Dr. Milajete Mehmeti
405.M.IIaZShtresat mbrojtëse sipërfaqësore226Prof. Dr. Milajete Mehmeti
406.M.IIaZSeminar special226Prof. Dr. Nagip Murati
407.M.IIaZMbrojtja e mjedisit214Prof. Asoc. Dr. Ahmet Haxhijaj
408.M.IIaZDiagnostikimi i materialeve214Prof. Asoc. Hamit Mehmeti
Semestri II
OStruktura dhe mikrostruktura e materialeve III327Prof. Ass. Dr. Ali Sadiku

Prof Ass. Dr.Mursel Rama

OMetalurgjia fizike II327Prof. Asoc. Hamit Mehmeti
OMekanika e shkatërrimit dhe dëmtimet e materialeve  II226Prof. Ass.Dr. Rrahim Maksuti
ZMaterialet e veçanta II226Prof. Dr. Milajete Mehmeti
ZPërzgjedhja e materialeve304Prof. Dr. Musa Rizaj
414.M.IIaZKonsumi i materialeve226Prof. Dr. Nagip Murati
415.M.IIaZModelimi në fushën e shkencës se materialeve214
Viti II
Semestri IIIOrë/javë
Nr.O/ZLëndëtLUECTSMësimdhënësi
416.M.IIaOMetodologjia e punës kërkimore327Prof. Dr. Musa Rizaj
417.M.IIaOMenaxhimi i projekteve316Prof. Asoc. Dr. Ahmet Haxhijaj
418.M.IIaORiqarkullimi i materialeve327Prof. Dr. Milajete Mehmeti
419.M.IIaZMetodat moderne te mbrojtjes nga korrozioni226Prof. Dr. Milajete Mehmeti
420.M.IIaZAnaliza e rasteve te dëmtimit214Prof. Asoc. Hamit Mehmeti
421.M.IIaZAplikimi i kompjuterëve në materiale226
422.M.IIaZBiomaterialet214Prof. Asoc. HamitMehmeti
423.M.IIaZLëndë opcionale214
424.M.IIaZLëndë opcionale214
Semestri IV
Nr.O/ZLëndëtLUECTSMësimdhënësi
425.M.IIaOPraktikë industriale10
426.M.IIaOPunimi i Masterit20