Gjeologji Master – Vendburimet e Lëndëve të para Minerale

 

Viti I                             Vendburimet e lëndëve të para Minerale, niveli Master
Semestri VII Orë/javë
Kodi Lënda Statusi (L+U) ECTS Mësimdhënësi
401. IIa Gjeologjia e vendburimeve hidrotermale O 2 + 2 6 Prof. Dr. Dr. Sylejman Hyseni,
402. IIa Gjeologjia ekonomike O 2 + 2 6 Prof. Asoc. Dr. Bedri Durmishaj
403. IIa Metalogjenia dhe strukturat e fushave xeherore O 2 + 2 6 Prof. Asoc. Dr. Afrim Koliqi
Lëndët zgjedhore  (zgjedhen dy lëndë)
404. IIa Softverët në Gjeologji Z 2 + 2 6 Prof. Asoc. Dr. Naser Peci
405. IIa Gjeologjia e vendburimeve të naftës dhe gazit Z 2 + 2 6 Prof. Asoc. Dr. Naser Peci
406. IIa Gjeoteknikë Z 2 + 2 6 Prof.  Dr. Zenun Elezaj
407. IIa Gjeotektonikë Z 2 + 2 6 Prof. Asoc. Dr. Gani Maliqi
Semestri VIII Orë/javë
Kodi Lënda Statusi (L+U) ECTS Mësimdhënësi
408. IIa Gjeneza e vendburimeve metalore O 2 + 2 6 Prof. Dr. Sylejman Hyseni
409. IIa Gjeneza e vendburimeve jometalore O 3 + 2 6 Prof. Dr. Sylejman Hyseni
410. IIa Gjeologjia e kaustobioliteve O 2 +2 6 Prof. Asoc. Dr. Naser Peci
Lëndët zgjedhore  (zgjedhen dy lëndë)
411. IIa Petrografia teknike Z 2 + 2 6 Prof. Asoc. Dr. Flurije Sheremeti –Kabashi
412. IIa Gjeokimia e mjedisit Z 2 + 2 6 Prof. Asoc. Dr. Behxhet Shala
413. IIa Menaxhimi i projekteve Z 2 + 2 6 Prof. Asoc. Dr. Gani Maliqi
414. IIa Optika e mineraleve metalore Z 2 + 2 6 Prof. Asoc. Dr. Bedri Durmishaj
Viti II
Semestri IX Orë/javë
Kodi Lënda Statusi L+U ECTS Mësimdhënësi
415. IIa Metodologjia e punës kërkimore shkencore dhe hulumtuese O 2 +2 6 Prof. Dr. Ahmet Tmava
416. IIa Hulumtimi i vendburimeve minerale O 2 +2 6 Prof. Dr. Ahmet Tmava
417. IIa Gjeostatistika aplikative O 2 +2 6 Prof. Asoc. Dr. Naser Peci
Lëndët zgjedhore  (zgjedhen dy lëndë)
418. IIa Vendburimet e materialeve ndertimore Z 2 + 2 6 Prof. Dr. Sylejman Hyseni
419. IIa Izotopet në Gjeologji Z 2 + 2 6 Prof. Asoc. Dr. Bedri Durmishaj
420. IIa Mbrojtja e mjedisit Z 2 + 2 6 Prof. Asoc. Dr. Behxhet Shala
Semestri X
Punimi i temës Master O   30

 

error

Follow us :)