Gjeologji Master – Vendburimet e Lëndëve të para Minerale

 

Viti I                             Vendburimet e lëndëve të para Minerale, niveli Master
Semestri VIIOrë/javë
KodiLëndaStatusi(L+U)ECTSMësimdhënësi
401. IIaGjeologjia e vendburimeve hidrotermaleO2 + 26Prof. Dr. Dr. Sylejman Hyseni,
402. IIaGjeologjia ekonomikeO2 + 26Prof. Asoc. Dr. Bedri Durmishaj
403. IIaMetalogjenia dhe strukturat e fushave xeheroreO2 + 26Prof. Asoc. Dr. Afrim Koliqi
Lëndët zgjedhore  (zgjedhen dy lëndë)
404. IIaSoftverët në GjeologjiZ2 + 26Prof. Asoc. Dr. Naser Peci
405. IIaGjeologjia e vendburimeve të naftës dhe gazitZ2 + 26Prof. Asoc. Dr. Naser Peci
406. IIaGjeoteknikëZ2 + 26Prof.  Dr. Zenun Elezaj
407. IIaGjeotektonikëZ2 + 26Prof. Asoc. Dr. Gani Maliqi
Semestri VIIIOrë/javë
KodiLëndaStatusi(L+U)ECTSMësimdhënësi
408. IIaGjeneza e vendburimeve metaloreO2 + 26Prof. Dr. Sylejman Hyseni
409. IIaGjeneza e vendburimeve jometaloreO3 + 26Prof. Dr. Sylejman Hyseni
410. IIaGjeologjia e kaustobioliteveO2 +26Prof. Asoc. Dr. Naser Peci
Lëndët zgjedhore  (zgjedhen dy lëndë)
411. IIaPetrografia teknikeZ2 + 26Prof. Asoc. Dr. Flurije Sheremeti –Kabashi
412. IIaGjeokimia e mjedisitZ2 + 26Prof. Asoc. Dr. Behxhet Shala
413. IIaMenaxhimi i projekteveZ2 + 26Prof. Asoc. Dr. Gani Maliqi
414. IIaOptika e mineraleve metaloreZ2 + 26Prof. Asoc. Dr. Bedri Durmishaj
Viti II
Semestri IXOrë/javë
KodiLëndaStatusiL+UECTSMësimdhënësi
415. IIaMetodologjia e punës kërkimore shkencore dhe hulumtueseO2 +26Prof. Dr. Ahmet Tmava
416. IIaHulumtimi i vendburimeve mineraleO2 +26Prof. Dr. Ahmet Tmava
417. IIaGjeostatistika aplikativeO2 +26Prof. Asoc. Dr. Naser Peci
Lëndët zgjedhore  (zgjedhen dy lëndë)
418. IIaVendburimet e materialeve ndertimoreZ2 + 26Prof. Dr. Sylejman Hyseni
419. IIaIzotopet në GjeologjiZ2 + 26Prof. Asoc. Dr. Bedri Durmishaj
420. IIaMbrojtja e mjedisitZ2 + 26Prof. Asoc. Dr. Behxhet Shala
Semestri X
Punimi i temës MasterO 30