Xehetari Master

VITI I                                         Xehetaria e përgjithëshme, niveli  Master
Semestri IOrë/javë
KodiO/ZLëndaLUECTSMësimdhënesi
401.X.IIa OTeoria dhe praktika e konstruksionit të minierës316Prof. Dr. Sefedin Kastrati
402.X.IIaOKapituj të zgjedhur nga shfrytëzimi sipërfaqësor316Prof. Dr. Bajram Shabani
403.X.IIaOKapituj të zgjedhur nga ajrimi316Prof. Dr. Izet Zeqiri
404.X.IIaZMetodat e përcaktimit të qëndrueshmërisë së mjedisit316 

Prof. Ass. Dr. Rushit Haliti

405.X.IIaZMakinat dhe pajisjet e avancuara në minierë316Prof. Ass. Dr. IrfanVoca
406.X.IIaZMetodologjia e punës kerkimore shkencore314Prof.Dr. Izet Zeqiri
Semestri II
407.X.IIaOTeoria e përcaktimit të parametrave në miniera226Prof. Ass. Dr. Irfan Voca
408.X.IIaOProjektimi i ajrimit226Prof. Dr. Izet Zeqiri
409.X.IIaOTeknika e plasjeve masive226Prof. Dr. Bajram Shabani
410.X.IIaZProjektimi i minierave226Prof. Asoc. Dr.Shyqri Kelmendi
411.X.IIaZTeoria e rrjedhjes së xeherorit në miniera226Prof. Dr. Sefedin Kastrati
412.X.IIaZAktiviteti minerar dhe ambienti226Prof. Dr. Sefedin Kastrati
VITI II
Semestri IIIOrë/javë
KodiO/ZLëndaLUECTSMësimdhënesi
413.X.IIaOSpecifika dhe mënyrat e posaçme në shfrytezimin nëntokësor226Prof. Dr. Sefedin Kastrati
414.X.IIaODimenzionimi i shtyllave dhe pllakave siguruese226Prof. Ass. Dr. Rushit Haliti
415.X.IIaOOptimalizimi në industrinë minerare226Prof. Asoc. Dr. Shyqri Kelmendi
416.X.IIaZVlerësimi gjeostatistik  i rezervave226Prof. Ass. Rafet Zeqiri
417.X.IIaZMenaxhimi i minierave204Prof. Dr. Bajram Shabani
  OPunim i masterit   –   30                –