Xehetari Master

VITI I                                         Xehetaria e përgjithëshme, niveli  Master
Semestri I Orë/javë
Kodi O/Z Lënda L U ECTS Mësimdhënesi
401.X.IIa  O Teoria dhe praktika e konstruksionit të minierës 3 1 6 Prof. Dr. Sefedin Kastrati
402.X.IIa O Kapituj të zgjedhur nga shfrytëzimi sipërfaqësor 3 1 6 Prof. Dr. Bajram Shabani
403.X.IIa O Kapituj të zgjedhur nga ajrimi 3 1 6 Prof. Dr. Izet Zeqiri
404.X.IIa Z Metodat e përcaktimit të qëndrueshmërisë së mjedisit 3 1 6  

Prof. Ass. Dr. Rushit Haliti

405.X.IIa Z Makinat dhe pajisjet e avancuara në minierë 3 1 6 Prof. Ass. Dr. IrfanVoca
406.X.IIa Z Metodologjia e punës kerkimore shkencore 3 1 4 Prof.Dr. Izet Zeqiri
Semestri II
407.X.IIa O Teoria e përcaktimit të parametrave në miniera 2 2 6 Prof. Ass. Dr. Irfan Voca
408.X.IIa O Projektimi i ajrimit 2 2 6 Prof. Dr. Izet Zeqiri
409.X.IIa O Teknika e plasjeve masive 2 2 6 Prof. Dr. Bajram Shabani
410.X.IIa Z Projektimi i minierave 2 2 6 Prof. Asoc. Dr.Shyqri Kelmendi
411.X.IIa Z Teoria e rrjedhjes së xeherorit në miniera 2 2 6 Prof. Dr. Sefedin Kastrati
412.X.IIa Z Aktiviteti minerar dhe ambienti 2 2 6 Prof. Dr. Sefedin Kastrati
VITI II
Semestri III Orë/javë
Kodi O/Z Lënda L U ECTS Mësimdhënesi
413.X.IIa O Specifika dhe mënyrat e posaçme në shfrytezimin nëntokësor 2 2 6 Prof. Dr. Sefedin Kastrati
414.X.IIa O Dimenzionimi i shtyllave dhe pllakave siguruese 2 2 6 Prof. Ass. Dr. Rushit Haliti
415.X.IIa O Optimalizimi në industrinë minerare 2 2 6 Prof. Asoc. Dr. Shyqri Kelmendi
416.X.IIa Z Vlerësimi gjeostatistik  i rezervave 2 2 6 Prof. Ass. Rafet Zeqiri
417.X.IIa Z Menaxhimi i minierave 2 0 4 Prof. Dr. Bajram Shabani
  O Punim i masterit    –    30                 –

 

error

Follow us :)