Xehetari Bchelor

VITI I                                       Xehetari, Bachelor
Semestri I Orë/javë
Kodi O/Z Lënda L U ECTS Mësimdhënësi
101. X O Matematika I 3 2 7 Mr.sc. Mursel Ibrahimi -Ligj.
102. X O Fizika I 2 2 7 Prof .Asoc. Sadik Bekteshi
103. X O Kimi 3 2 7 Prof. Ass. Ali Sadiku
104. X O Vizatimi teknik /CAD 2 1 5 Prof. Asoc. Ismet Ibishi
105. X Z Gjuhë angleze I 2 1 4 Lektor,  Edita Bekteshi
106. X Z Gjuhë gjermane I 2 1 4 Ass. i angazh. Fëllënza Kotori
Semestri II
107. X O Matematika II 2 2 7 Mr.sc. Mursel Ibrahimi -Ligj.
108. X O Fizika II 2 1 6 Prof. Asoc.Dr. Sadik Bekteshi
109. X O Statika me rezistencë 3 2 7 Prof. Asoc. Dr. Ismet Ibishi
110. X O Bazat e informatikës 2 2 6 Prof. Dr. Shyqri Kelmendi
111. X Z Gjuhë angleze II 2 1 4 Lektor,  Edita Bekteshi
112. X Z Gjuhë gjermane II 2 1 4 Ass. i angazh Fëllënza Kotori
VITI I II
Semestri III Orë/javë  
Kodi O/Z Lënda L U ECTS Mësimdhënësi
201.X O Bazat e gjeoteknikës 3 2 8 Prof. Ass. Dr. Rushit Haliti
202.X O Detalet e makinave 2 2 7 Prof. Dr. Hakif Zeqiri
203.X O Softueri aplikativ 2 2 5 Prof . Dr. Izet Zeqiri
204.X O Bazat e gjeologjisë 2 2 6 Prof. Asoc. Dr. Gani Maliqi
205.X Z Kinematika me dinamikë 2 1 5 Prof. Asoc. Dr. Ismet Ibishi
206.X Z Ekuacionet diferenciale 2 1 5 Mr.sc. Mursel Ibrahimi -Ligj.
207.X Z Mineralogji me petrografi 2 1 5 Prof. Dr. Islam Fejza
208.X Z Bazat e termodinamikës 2 1 5 Prof. Dr. Shefqet Rashani
Semestri IV
209.X O Teknologjia e materialeve në miniera 3 1 7 Prof. Ass. Dr. Muhamedin Hetemi
210.X O Hulumtimi i vendburimeve minerale 3 1 7 Prof. Dr. Bajram Shabani
211.X O Bazat e teknikës minerare 3 1 7 Prof. Ass. Dr. Rafet Zeqiri
212.X Z Elektroteknikë 2 2 5 Dipl.inxh. Muhamet Hajrizi- Ligj.
213.X Z Siguria në miniera 2 2 5 Prof. Ass.Dr. Hamid Nuredini
214.X Z E drejta juridike minerare 2 0 4 Prof. Dr. Sefedin Kastrati
215.X Z Teknika e komunikimit 2 0 4 Prof. Ass. Dr. Muhamedin Hetemi
VITI I III– XEHETARI
Semestri V Orë/javë  
Kodi O/Z Lënda L U ECTS Mesimdhenesi
301. XIa O Hapja dhe përgatitja e Vb 3 2 6 Prof. Dr. Sefedin Kastrati
302. XIa O Punimi i objekteve minerare 2 2 6 Prof. Ass. Dr. Irfan Voca
303. XIa O Teknika e shpim-plasjes 2 2 6 Prof. Dr. Bajram Shabani
304. XIa O Mekanika e shkëmbinjve 2 2 6 Prof. Ass. Dr. Rafet Zeqiri
305. XIa Z Mikroklima në miniera 2 2 4 Prof.  Dr. Izet Zeqiri
306. XIa Z Materialet ndërtimore dhe mbushëse 2 2 4 Prof. Dr. Sefedin Kastrati
307. XIa Z PLM 2 2 4 Prof. Ass .Dr.Hamid Nuredini
Semestri VI
310. XIa O Teknologjia e eksploatimit nëntokësor 3 2 6 Prof. Dr.Sefedin Kastrati
311. XIa O Ajrimi dhe heqja e ujërave 3 2 6 Prof. Dr. Izet Zeqiri
312. XIa O Teknologjia e eksploatimit sipërfaqësor 3 2 5 Prof. Dr. Bajram Shabani
313. XIa O Transporti në miniera 2 2 4 Prof.  Ass. Dr. Irfan Voca
314. XIa Z Matjet në miniera 2 1 3 Prof. Dr. Murat Meha
315. XIa Z Gjeomekanika në shfrytëzim sipërfaqësor 2 1 3 Prof. Ass.DrRushit Haliti
316. XIa Z Mbrojtja e mjedisit 2 1 3 Prof. Ass. Dr. Hamid Nuredini
317. XIa Z Ekonomia në miniera 2 1 3 Prof. Dr. Bajram Shabani
O Punimi bachelor 12

 

error

Follow us :)