Stafi Administrativ

Nr.Emri dhe MbiemriPozita
1MA. Sc. Artan Osmani
Sekretar i Njësisë Akademike
2MSc. Hysni Jashari
Laborant
3BSc. Blerina SadikuZyrtare për Mësim dhe Punë Administrative
4Blerina Shala
Zyrtare e Shërbimeve Studentore
5Ganimete Rrahmani
Zyrtare për Shërbime Studentore
6Vjosa Jetullahu
Zyrtare për Arkivë, Protokoll dhe Fotokopje
7MSc. Bekim Salihu
Zyrtar për Logjistikë dhe Asete
8BSc. Ylberije Çollaku
Asistente në dekanat
9Fatmire Ibrahimi
Bibliotekare