Prodekane për Financa

Prof.Ass Dr. Lumnije Thaçi

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike

Rr. “Pim Trepça”, p.n.

40 000 Mitrovicë

Republika e Kosovës

E-mail: [email protected]

CV – Shkarko

Prodekan për Mësimdhënie

Prof. Asoc. Dr. Qamil Kabashi

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike

Rr. “Pim Trepça”, p.n.

40 000 Mitrovicë

Republika e Kosovës

E-mail: [email protected]
CV – Shkarko