NIVELI I STUDIMEVE BACHELOR

PROGRAMI I STUDIMEVE: “INXHINIERI DHE TEKNOLOGJI USHQIMORE”

VITI I PARË

Semestri I
Kodi i

lëndës

LëndaStatusi i lëndësECTS krediOrë/javë

L+U

101.IUMatematika IO73+2
102.IUFizikaO63+2
103.IUKimia e përgjithshmeO73+2
104.IUBazat e informatikësO62+2
105.IUGjuha angleze IZ42+1
106.IUGjuha gjermane  IZ42+1

 

Semestri II
Kodi i lëndësLëndaStatusi i lëndësECTS krediOrë/javë

L+U

108.IUKimia inorganikeO73+2
109.IUKimia organike IO62+2
110.IUBiologjiaO63+2
111.IUSoftveri aplikativZ42+1
112.IUGjuha angleze IIZ42+1
113.IUGjuha gjermane IIZ42+1

Udhëzim: Për secilin semester studenti duhet të fitojë jo më pak se 30 ECTS kredi.

 

VITI I DYTË

Semestri I
Kodi i

lëndës

LëndaStatusi i lëndësECTS krediOrë/javë

L+U

201.IUTermodinamika inxhinierikeO73+2
202.IUKimia fizikeO63+2
203.IUKimia organike IIO73+2
204.IUMekanika e fluideveO62+2
205.IUEkologjia në industrinë ushqimoreZ42+2
206.IUAnaliza instrumentaleZ42+2

 

Semestri II
Kodi i

lëndës

LëndaStatusi i lëndësECTS krediOrë/javë

L+U

207.IUMikrobiologjia e përgjithshmeO73+2
208.IUBiokimia e përgjithshmeO73+2
209.IUBartja e nxehtësisë dhe masësO62+2
210.IUKimia koloidaleZ52+2
211.IUAnalizat me sensorëZ52+2
212.IUMaterialet me prejardhje bimoreZ52+2
213.IUMaterialet me prejardhje shtazoreZ52+2

Udhëzim:Për secilin semester studenti duhet të fitojë jo më pak se 30 ECTS kredi.

 

VITI I TRETË

Semestri III
Kodi i

lëndës

LëndaStatusi i lëndësECTS krediOrë/javë

L+U

301. IUMikrobiologjia e ushqimitO73+2
302.IUShkenca e ushqimitO73+2
303.IUKontrollimi i cilësisë së ushqimitO62+2
304.IUTeknologjia e paketimit dhe deponimitZ52+2
305.IUTeknologjia e përpunimit të pemëve dhe perimeveZ52+2
306.IUTeknologjia e fermentimitZ52+2
307.IUKimia e produkteve natyroreZ52+2

 

Semestri VI
Kodi i

lëndës

LëndaStatusi i lëndësECTS krediOrë/javë

L+U

308. IUBazat e toksikologjisëO53+2
309.IUProceset në industrinë ushqimoreO53+2
310.IUInxhinieria e reaktorëve biokimikëO53+2
311.IUEkonomia në industrinë ushqimoreZ32+2
312.IUTeknologjia e ujit dhe përpunimi i ujërave të ndoturZ32+2
313.IUTeknologjia e përpunimit të qumështitZ32+2
314.IUTeknologjia e përpunimit të mishitZ32+2
315.IUPunim BachelorO12

Udhëzim:Për secilin semester studenti duhet të fitojë jo më pak se 30 ECTS kredi.

Shënim:Studenti i cili e përfundon këtë program të studimeve (gjashtë semestra) merr gradën Bachelor i Shkencës në Inxhinieri dhe Teknologji Ushqimore (BSc ITU).