NIVELI I STUDIMEVE BACHELOR

PROGRAMI I STUDIMEVE: “INXHINIERI DHE TEKNOLOGJI USHQIMORE”

VITI I PARË

Semestri I
Kodi i

lëndës

Lënda Statusi i lëndës ECTS kredi Orë/javë

L+U

101.IU Matematika I O 7 3+2
102.IU Fizika O 6 3+2
103.IU Kimia e përgjithshme O 7 3+2
104.IU Bazat e informatikës O 6 2+2
105.IU Gjuha angleze I Z 4 2+1
106.IU Gjuha gjermane  I Z 4 2+1

 

Semestri II
Kodi i lëndës Lënda Statusi i lëndës ECTS kredi Orë/javë

L+U

108.IU Kimia inorganike O 7 3+2
109.IU Kimia organike I O 6 2+2
110.IU Biologjia O 6 3+2
111.IU Softveri aplikativ Z 4 2+1
112.IU Gjuha angleze II Z 4 2+1
113.IU Gjuha gjermane II Z 4 2+1

Udhëzim: Për secilin semester studenti duhet të fitojë jo më pak se 30 ECTS kredi.

 

VITI I DYTË

Semestri I
Kodi i

lëndës

Lënda Statusi i lëndës ECTS kredi Orë/javë

L+U

201.IU Termodinamika inxhinierike O 7 3+2
202.IU Kimia fizike O 6 3+2
203.IU Kimia organike II O 7 3+2
204.IU Mekanika e fluideve O 6 2+2
205.IU Ekologjia në industrinë ushqimore Z 4 2+2
206.IU Analiza instrumentale Z 4 2+2

 

Semestri II
Kodi i

lëndës

Lënda Statusi i lëndës ECTS kredi Orë/javë

L+U

207.IU Mikrobiologjia e përgjithshme O 7 3+2
208.IU Biokimia e përgjithshme O 7 3+2
209.IU Bartja e nxehtësisë dhe masës O 6 2+2
210.IU Kimia koloidale Z 5 2+2
211.IU Analizat me sensorë Z 5 2+2
212.IU Materialet me prejardhje bimore Z 5 2+2
213.IU Materialet me prejardhje shtazore Z 5 2+2

Udhëzim:Për secilin semester studenti duhet të fitojë jo më pak se 30 ECTS kredi.

 

VITI I TRETË

Semestri III
Kodi i

lëndës

Lënda Statusi i lëndës ECTS kredi Orë/javë

L+U

301. IU Mikrobiologjia e ushqimit O 7 3+2
302.IU Shkenca e ushqimit O 7 3+2
303.IU Kontrollimi i cilësisë së ushqimit O 6 2+2
304.IU Teknologjia e paketimit dhe deponimit Z 5 2+2
305.IU Teknologjia e përpunimit të pemëve dhe perimeve Z 5 2+2
306.IU Teknologjia e fermentimit Z 5 2+2
307.IU Kimia e produkteve natyrore Z 5 2+2

 

Semestri VI
Kodi i

lëndës

Lënda Statusi i lëndës ECTS kredi Orë/javë

L+U

308. IU Bazat e toksikologjisë O 5 3+2
309.IU Proceset në industrinë ushqimore O 5 3+2
310.IU Inxhinieria e reaktorëve biokimikë O 5 3+2
311.IU Ekonomia në industrinë ushqimore Z 3 2+2
312.IU Teknologjia e ujit dhe përpunimi i ujërave të ndotur Z 3 2+2
313.IU Teknologjia e përpunimit të qumështit Z 3 2+2
314.IU Teknologjia e përpunimit të mishit Z 3 2+2
315.IU Punim Bachelor O 12

Udhëzim:Për secilin semester studenti duhet të fitojë jo më pak se 30 ECTS kredi.

Shënim:Studenti i cili e përfundon këtë program të studimeve (gjashtë semestra) merr gradën Bachelor i Shkencës në Inxhinieri dhe Teknologji Ushqimore (BSc ITU).

error

Follow us :)