NIVELI I STUDIMEVE MASTER

 PROGRAMI I STUDIMEVE: “INXHINIERI DHE TEKNOLOGJI USHQIMORE”

 

VITI I PARË

Semestri VII
Kodi i lëndës Lënda Statusi i lëndës ECTS kredi Orë/javë

L+U

401.T.IIc Fiziologjia e mikroorganizmave industrial O 7 3+2
402.T.IIc Shkenca mbi ushqimin II O 6 2+2
403.T.IIc Inxhinieria biokimike O 6 2+2
404.T.IIc Kontrolli i cilësisë së produkteve ushqimore Z 5 2+1
405.T.IIc Gjenetika molekulare Z 6 2+2
406.T.IIc Kromatografia (HPLC, e gazët) Z 6 2+2
407.T.IIc Prodhimi i produkteve konditore Z 6 2+2
408.T.IIc Kinetika e proceseve bioteknologjike Z 6 2+2

 

Semestri VIII
Kodi i lëndës Lënda Statusi i lëndës ECTS kredi Orë/javë

L+U

410.T.IIc Kapituj nga teknologjia e paketimit të ushqimeve O 6 2+2
411.T.IIc Toksikologjia e ushqimit O 6 2+2
412.T.IIc Teknologjia e mishit Z 5 2+1
413.T.IIc Teknologjia e pemëve dhe perimeve Z 6 2+2
414.T.IIc Kimia dhe teknologjia e qumështit dhe produkteve të tij Z 6 2+2
415.T.IIc Kimia dhe teknologjia e verës dhe pijeve të lehta alkoolike Z 6 2+2
416.T.IIc Kimia dhe teknologjia e drithrave Z 5 2+1
417.T.IIc Punim seminari nga teknologjia ushqimore Z 5 2+1

 

 

VITI I DYTË

Semestri IX
Kodi i lëndës Lënda Statusi i lëndës ECTS kredi Orë/javë

L+U

418.T.IIc Proceset bioteknologjike në industrinë ushqimore O 7 3+2
419.T.IIc Kimia ushqimore O 6 2+2
420.T.IIc Përdorimi i majës në industrinë ushqimore Z 6 2+2
421.T.IIc

Analiza instrumentale e gjërave ushqimore

Z 5 1+2
422.T.IIc Analiza me sensorë Z 5 1+2
423.T.IIc Teknologjia e përpunimit të veve Z 6 2+2
424.T.IIc Metodologjia e punës kërkimore-shkencore Z 6 2+2
425.T.IIc Lëndë opcionale Z 6 2+2
426.T.IIc Punim seminari O 10
427.T.IIc Punim Master O 20

L –Lgjërata; U – Ushtrime

Udhëzim: Për secilin semester studenti duhet të fitojë jo më pak se 30 ECTS kredi.

Shënim: Studenti i cili e përfundon këtë program të studimeve merr gradën Master i Shkencës në Inxhinieri dhe Teknologji Ushqimore (MSc ITU).

error

Follow us :)