NIVELI I STUDIMEVE BACHELOR

PROGRAMI I STUDIMEVE:“TEKNOLOGJI”

SPECIALIZIMET: ”INXHINIERI E MJEDISIT”, “INXHINIERI KIMIKE”

 

VITI I PARË

Semestri I
Kodi i lëndës Lënda Statusi i lëndës ECTS kredi Orë/javë

L+U

101.T.Ia Matematika I
102.T.Ia Fizika I O 6 2+3
103.T.Ia Kimia e përgjithshme O 7 3+2
104.T.Ia Bazat e informatikës O 6 2+2
105.T.Ia Gjuha angleze I Z 4 2+1
106.T.Ia Gjuha gjermane I Z 4 2+1

 

Semestri II
Kodi i lëndës Lënda Statusi i lëndës ECTS kredi Orë/javë

L+U

107.T.Ia Matematika II O 7 3+2
108.T.Ia Fizika II O 6 2+3
109.T.Ia Kimia inorganike O 7 3+2
110.T.Ia Kimia organike I O 6 2+2
111.T.Ia Softveri aplikativ Z 4 2+1
112.T.Ia Gjuha angleze II Z 4 2+1
113.T.Ia Gjuha gjermane II Z 4 2+1

Udhëzim: Për secilin semester studenti duhet t’i fitojë jo më pak se 30 ECTS kredi.

 

VITI I DYTË

Semestri III
Kodi

lëndës

Lënda Statusi i lëndës ECTS kredi Orë/javë

L+U

201. T.Ia Termodinamika inxhinierike O 7 3+2
202. T.Ia Mekanika e fluideve O 6 2+2
203. T.Ia Kimia organike II O 7 3+2
204. T.Ia Kimia fizike I O 6 3+2
205. T.Ia Ekuacionet diferenciale Z 4 2+2
206. T.Ia Statistika inxhinierike Z 4 2+2
207. T.Ia Bazat e elektroteknikës Z 4 2+2

 

Semestri IV
Kodi

lëndës

Lënda Statusi i lëndës ECTS kredi Orë/javë

L+U

208. T.Ia Kimia fizike II O 7 3+2
209. T.Ia Bartja e nxehtësisë dhe e masës O 6 2+2
210. T.Ia Kimia analitike dhe instrumentale O 7 3+2
211. T.Ia Dinamika dhe kontrolli i proceseve Z 5 2+2
212. T.Ia Përgatitja e ujit në industri Z 5 2+2
213. T.Ia Kimia e mjedisit Z 5 2+2
214. T.Ia Energjetika e proceseve në industri Z 5 2+2

 

Udhëzim: Për secilin semester student duhet t’i fitojë jo më pak se 30 ECTS kredi.

Në vitin e tretë (III) studenti përcaktohet për njërin nga këto specializime:

Inxhinieri Kimike ose Inxhinieri e Mjedisit

 

 

 

PROGRAMI I STUDIMEVE:“TEKNOLOGJI”

SPECIALIZIMI:“INXHINIERI E MJEDISIT

 

VITI I TRETË

Semestri V
Kodi i

lëndës

Lënda Statusi i lëndës ECTS kredi Orë/javë

L+U

301.T.Ib Biokimia e përgjithshme O 7 3+2
302.T.Ib Mikrobiologjia industriale O 7 3+2
303.T.Ib Inxhinieria mjedisore O 6 3+2
304.T.Ib Kadastri i ndotësve Z 5 2+2
305.T.Ib Energjia dhe mjedisi Z 5 2+2
306.T.Ib Burimet alternative të nxehtësisë Z 5 2+2
307.T.Ib Mbeturinat dhe qarkullimi Z 5 2+2

 

Semestri VI
Kodi

lëndës

Lënda Statusi i lëndës ECTS kredi Orë/javë

L+U

309.T.Ib Menaxhimi i hedhurinave O 5 2+2
310.T.Ib Ekonomia në inxhinieri O 4 2+2
311.T.Ib Transporti i materieve të rrezikshme Z 3 2+2
312.T.Ib Trajtimi i ujërave të zeza Z 3 2+2
313.T.Ib Trajtimi kimik dhe termik i hedhurinave Z 3 2+2
314.T.Ib Monitorimi i ndotjeve radioaktive Z 3 2+2
315.T.Ib Punim Bachelor O 12

 Udhëzim:Për secilin semester student duhet të fitojë jo më pak se 30 ECTS kredi.

Studenti i cili e përfundon këtë program të studimeve (gjashtë semestra) merr gradën Bachelor i Shkencës në Teknologji-Inxhinieri e Mjedisit (BSc TIM).

 

 

 

PROGRAMI I STUDIMEVE:“TEKNOLOGJI”

SPECIALIZIMI: “INXHINIERI KIMIKE”

 

VITI I TRETË

Semestri V
Kodi i

lëndës

Lënda Statusi i lëndës ECTS kredi Orë/javë

L+U

301.T.Ia Operacione mekanike O 7 3+2
302.T.Ia Bilanci i materies dhe energjisë O 6 2+2
303.T.Ia Termodinamika kimike O 7 3+2
304.T.Ia Teknologji inorganike Z 5 2+2
305.T.Ia Korrozioni dhe mbrojtja nga korrozioni Z 5 2+2
306.T.Ia Inxhinieria e materialeve Z 5 2+2
307.T.Ia Energjetika dhe mjedisi Z 5 2+2

 

Semestri VI
Kodi

lëndës

Lënda Statusi i lëndës ECTS kredi Orë/javë

L+U

308.T.Ia Operacione termike dhe difuzive O 4 2+2
309.T.Ia Inxhinieria e reaktorëve O 5 3+2
310.T.Ia Ekonomia në inxhinieri O 3 2+2
311.T.Ia Teknologjia organike Z 3 2+2
312.T.Ia Elektrokimi Z 3 2+2
313.T.Ia Bazat e inxhinierisë mjedisore Z 3 2+2
314.T.Ia Materialet inorganike Z 3 2+2
315.T.Ia Punim Bachelor O 12

 

Udhëzim: Për secilin semester student duhet t’i fitojë jo më pak se 30 ECTS kredi.

Studenti i cili e përfundon këtë program të studimeve (gjashtë semestra) merr gradën Bachelor i Shkencës në Teknologji-Inxhinieri Kimike (BSc TIK).

error

Follow us :)