NIVELI I STUDIMEVE MASTER

PROGRAMI I STUDIMEVE“TEKNOLOGJI”

SPECIALIZIMI, “INXHINIERI E MBROJTJES SË MJEDISIT”

 

VITI I PARË

Senestri VII
Kodi i lëndësLëndaStatusi i lëndësECTS krediOrë/javë

L+U

401.T.IIbMikrobiologjiaO62+2
402.T.IIbAnaliza e ndotësve të ajrit dhe ujitO61+3
403.T.IIbInxhinieria e mbrojtjes së mjedisitO62+2
404.T.IIbProceset e riqarkullimitZ62+2
405.T.IIbTransporti i materieve të rrezikshmeZ62+2
406.T.IIbTrajtimi termik i hedhurinaveZ62+2
407.T.IIbLëndë opcionaleZ62+2

 

Semestri VIII
Kodi i lëndësLëndaStatusi i lëndësECTS krediOrë/javë

L+U

401.T.IIbTrajtimi i ajrit të ndoturO62+2
402.T.IIbMonitorimi i ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësoreO62+2
403.T.IIbLigjet për mbrojtjen e mjedisitZ62+2
404.T.IIbTrajtimi i ujërave të zeza IIZ62+2
405.T.IIbMonitorimi dhe pastrimi i gazeveZ62+2
406.T.IIbIndikatorët ekologjik dhe toksikologjikZ62+2
407.T.IIbMaterialet kompoziteZ62+2

 

VITI I DYTË

Semestri IX
Kodi i lëndësLëndaStatusi i lëndësECTS krediOrë/javë

L+U

408.T.IIbModelimi i proceseve  2+2
409.T.IIbMetodologjia e punës kërkimore-shkencoreO62+2
410.T.IIbKorrodimi dhe mjedisiZ62+2
411.T.IIbTrajtimi i ujërave të ndotura me agjentë organikëZ62+2
412.T.IIbTrajtimi i ujërave të ndotura në industriZ62+2
413.T.IIbNdotjet industrialeZ62+2
414.T.IIbLënda opcionaleZ62+2
415.T.IIbKromatografia (HPLC, e gazët)Z62+2
424.T.IIbPunim seminariO10
425.T.IIbPunim MasterO20

Udhëzim: Për secilin semester studenti duhet të fitojë jo më pak se 30 ECTS kredi.

Shënim: Studenti i cili e përfundon këtë program të studimeve merr gradën Master i Shkencës në Inxhinieri e Mbrojtjes së Mjedisit (MSc IMM).

 

 

NIVELI I STUDIMEVE MASTER

PROGRAMI I STUDIMEVE:“TEKNOLOGJI”

SPECIALIZIMI, “INXHINIERI KIMIKE”

 

VITI I PARË

Semestri VII
Kodi i lëndësLëndaStatusi i lëndësECTS krediOrë/javë

L+U

401.T.IIaOperacionet mekanike dhe termike IIO62+2
402.T.IIaTeoria e reaktorëve kimik IIO62+2
403.T.IIaProjektimi i proceseve inxhinierikeO62+2
404.T.IIaOptimalizimi i proceseve inxhinierikeZ62+2
405.T.IIaEkonomia e kursimit të energjisëZ62+2
406.T.IIaEnergjetikaZ62+2
407.T.IIaLëndë opcionaleZ32+0
408.T.IIaPunim seminariZ30+2

 

 

Semestri VIII
Kodi i lëndësLëndaStatusi i lëndësECTS krediOrë/javë

L+U

409.T.IIaBioprocesetO62+2
410.T.IIaReaktorët kimikë në sistemet shumëfazoreO62+2
411.T.IIaKimia industriale IIZ62+2
412.T.IIaSistemet e udhëheqjes së proceseveZ62+2
413.T.IIaElektrokimia e aplikuarZ62+2
414.T.IIaLëndë opcionaleZ62+2

 

VITI I DYTË

Semestri IX
Kodi i lëndësLëndaStatusi i lëndësECTS krediOrë/javë

L+U

415.T.IIaSimulimi i proceseveO62+2
416.T.IIaMetodat analitike në kiminë industrialeO62+2
417.T.IIaPërpunimi kimik i thëngjillitZ62+2
418.T.IIaTeknologjia e  pluhuritZ62+2
419.T.IIaInxhinieria e korrodimitZ62+2
420.T.IIaMekanizmi i reaksioneveZ62+2
421.T.IIaLëndë opcionaleZ62+2
422.T.IIaMetodologjia e punës kërkimore shkencoreZ62+2
423T.IIaPunim seminariO10
424.T.IIaPunim MasterO20

Udhëzim: Për secilin semester studenti duhet të fitojë jo më pak se 30 ECTS kredi.

Shënim: Studenti i cili e përfundon këtë program të studimeve merr gradën Master i Shkencës në Inxhinieri Kimike (MSc TIK).