NIVELI I STUDIMEVE MASTER

PROGRAMI I STUDIMEVE“TEKNOLOGJI”

SPECIALIZIMI, “INXHINIERI E MBROJTJES SË MJEDISIT”

 

VITI I PARË

Senestri VII
Kodi i lëndës Lënda Statusi i lëndës ECTS kredi Orë/javë

L+U

401.T.IIb Mikrobiologjia O 6 2+2
402.T.IIb Analiza e ndotësve të ajrit dhe ujit O 6 1+3
403.T.IIb Inxhinieria e mbrojtjes së mjedisit O 6 2+2
404.T.IIb Proceset e riqarkullimit Z 6 2+2
405.T.IIb Transporti i materieve të rrezikshme Z 6 2+2
406.T.IIb Trajtimi termik i hedhurinave Z 6 2+2
407.T.IIb Lëndë opcionale Z 6 2+2

 

Semestri VIII
Kodi i lëndës Lënda Statusi i lëndës ECTS kredi Orë/javë

L+U

401.T.IIb Trajtimi i ajrit të ndotur O 6 2+2
402.T.IIb Monitorimi i ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore O 6 2+2
403.T.IIb Ligjet për mbrojtjen e mjedisit Z 6 2+2
404.T.IIb Trajtimi i ujërave të zeza II Z 6 2+2
405.T.IIb Monitorimi dhe pastrimi i gazeve Z 6 2+2
406.T.IIb Indikatorët ekologjik dhe toksikologjik Z 6 2+2
407.T.IIb Materialet kompozite Z 6 2+2

 

VITI I DYTË

Semestri IX
Kodi i lëndës Lënda Statusi i lëndës ECTS kredi Orë/javë

L+U

408.T.IIb Modelimi i proceseve     2+2
409.T.IIb Metodologjia e punës kërkimore-shkencore O 6 2+2
410.T.IIb Korrodimi dhe mjedisi Z 6 2+2
411.T.IIb Trajtimi i ujërave të ndotura me agjentë organikë Z 6 2+2
412.T.IIb Trajtimi i ujërave të ndotura në industri Z 6 2+2
413.T.IIb Ndotjet industriale Z 6 2+2
414.T.IIb Lënda opcionale Z 6 2+2
415.T.IIb Kromatografia (HPLC, e gazët) Z 6 2+2
424.T.IIb Punim seminari O 10
425.T.IIb Punim Master O 20

Udhëzim: Për secilin semester studenti duhet të fitojë jo më pak se 30 ECTS kredi.

Shënim: Studenti i cili e përfundon këtë program të studimeve merr gradën Master i Shkencës në Inxhinieri e Mbrojtjes së Mjedisit (MSc IMM).

 

 

NIVELI I STUDIMEVE MASTER

PROGRAMI I STUDIMEVE:“TEKNOLOGJI”

SPECIALIZIMI, “INXHINIERI KIMIKE”

 

VITI I PARË

Semestri VII
Kodi i lëndës Lënda Statusi i lëndës ECTS kredi Orë/javë

L+U

401.T.IIa Operacionet mekanike dhe termike II O 6 2+2
402.T.IIa Teoria e reaktorëve kimik II O 6 2+2
403.T.IIa Projektimi i proceseve inxhinierike O 6 2+2
404.T.IIa Optimalizimi i proceseve inxhinierike Z 6 2+2
405.T.IIa Ekonomia e kursimit të energjisë Z 6 2+2
406.T.IIa Energjetika Z 6 2+2
407.T.IIa Lëndë opcionale Z 3 2+0
408.T.IIa Punim seminari Z 3 0+2

 

 

Semestri VIII
Kodi i lëndës Lënda Statusi i lëndës ECTS kredi Orë/javë

L+U

409.T.IIa Bioproceset O 6 2+2
410.T.IIa Reaktorët kimikë në sistemet shumëfazore O 6 2+2
411.T.IIa Kimia industriale II Z 6 2+2
412.T.IIa Sistemet e udhëheqjes së proceseve Z 6 2+2
413.T.IIa Elektrokimia e aplikuar Z 6 2+2
414.T.IIa Lëndë opcionale Z 6 2+2

 

VITI I DYTË

Semestri IX
Kodi i lëndës Lënda Statusi i lëndës ECTS kredi Orë/javë

L+U

415.T.IIa Simulimi i proceseve O 6 2+2
416.T.IIa Metodat analitike në kiminë industriale O 6 2+2
417.T.IIa Përpunimi kimik i thëngjillit Z 6 2+2
418.T.IIa Teknologjia e  pluhurit Z 6 2+2
419.T.IIa Inxhinieria e korrodimit Z 6 2+2
420.T.IIa Mekanizmi i reaksioneve Z 6 2+2
421.T.IIa Lëndë opcionale Z 6 2+2
422.T.IIa Metodologjia e punës kërkimore shkencore Z 6 2+2
423T.IIa Punim seminari O 10
424.T.IIa Punim Master O 20

Udhëzim: Për secilin semester studenti duhet të fitojë jo më pak se 30 ECTS kredi.

Shënim: Studenti i cili e përfundon këtë program të studimeve merr gradën Master i Shkencës në Inxhinieri Kimike (MSc TIK).

error

Follow us :)