syllabusi-procedura-administrativeVITI I PARË

Semestri I Orë/javë
Kodi Lënda St L+U+T/L ECTS
04B01S01001 Fillet  së drejtës O 3 + 2 8
04B01S01002 Historia e Institucioneve shtetërore dhe juridike O 2 + 1 6
04B01S01003 Ekonomia O 2 + 1 6
04B01S01004 Gjuhë e huaj O 2 + 0 5
05B01S01005 E drejta e konkurrencës Z 2 + 0 5
05B01S01006 Sociologji juridike Z 2 + 0 5
04B01S01006 Retorika dhe shprehja juridike Z 2 + 0 5
  Gjithsejt   15 + 4 40
Semestri II Orë/javë
Kodi Lënda St L+U+T/L ECTS
04B01S02006 E drejta romake O 3 + 2 7
04B01S02007 E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut O 3 + 2 7
04B01S02008 Sociologjia O 2 + 1 6
04B01S02009 Gjuhë e huaj O 2 + 0 5
04B01S02010 Teoria dhe praktika parlamentare Z 2 + 0 5
04B01S02011 Bazat e sistemit gjyqësor Z 2 + 0 5
04B01S02012 Historia e shtetit dhe e së drejtës shqiptare Z 2 + 0 5
  Gjithsejt   16 + 5 40

 

VITI I DYTË

Semestri III Orë/javë
Kodi Lënda St L+U+T/L ECTS
04B01S03013 E drejta kushtetuese O 3 + 1 7
04B01S03014 E drejta penale O 3 + 1 7
04B01S03015 E drejta civile O 3 + 1 7
04B01S03016 Politika ekonomike O 2 + 1 6
04B01S03017 Konsumi dhe të drejtat e konsumatorëve Z 2 + 0 5
04B01S03018 Klinika juridike civile Z 2 + 0 5
04B01S03019 Politika kriminale Z 2 + 0 5
  Gjithsej   17+4 42
Semestri IV Orë/javë
Kodi Lënda St L+U+T/L ECTS
04B01S04020 E drejta administrative O 3 + 1 7
04B01S04021 Kriminalistika O 2 + 1 6
04B01S04022 E drejta familjare dhe trashëgimore O 2 + 1 6
04B01S04023 Organizatat ndërkombëtare O 2 + 1 6
04B01S04024 Gjyqësia kushtetuese Z 2 + 0 5
04B01S04025 Komunikimi masiv Z 2 + 0 5
04B01S04026 Kundërvajtjet në lëmin penal Z 2 + 0 5
  Gjithsejt   15 + 4 40

VITI I TRETË

Semestri V Orë/javë
Kodi Lënda St L+U+T/L ECTS
04B01S05027 E drejta ndërkombëtare publike O 3 + 1 7
04B01S05028 E drejta e detyrimeve O 2 + 1 6
04B01S05029 E drejta e procedurës penale O 2 + 1 6
04B01S05030 E drejta ndërkombëtare private O 2 + 1 6
04B01S05031 Taktika kriminalistike Z 2 + 0 5
04B01S05032 Administrimi lokal Z 2 + 0 5
04B01S05033 Arbitrazhi Z 2 + 0 5
  Gjithsejt   15 + 4 40
Semestri VI Orë/javë
Kodi Lënda St L+U+T/L ECTS
04B01S06034 E drejta e punës O 3 + 1 7
04B01S06035 E drejta e unionit evropian O 2 + 1 6
04B01S06036 Procedura administrative O 2 + 1 6
04B01S06037 Financat dhe e drejta financiare O 2 + 1 6
04B01S06038 Mjekësia ligjore Z 2 + 0 5
04B01S06039 Terrorizmi Z 2 + 0 5
04B01S06040 Klinika juridike penale Z 2 + 0 5
  Gjithsejt   15 + 4 40

VITI I KATËRT

Semestri VII Orë/javë
Kodi Lënda St L+U+T/L ECTS
04B01S07041 E drejta procedurale civile O 3 + 1 7
04B01S07042 Metodologjia dhe shkrimi ligjor O 2 + 1 6
04B01S07043 Kriminologji me Penologji O 2 + 1 6
04B01S07044 E drejta tregtare O 2 + 1 6
04B01S07045 Etika ligjore dhe profesionale Z 2 + 0 5
04B01S07046 E drejta e sigurimeve Z 2 + 0 5
04B01S07047 Analiza ekonomike e së drejtës Z 2 + 0 5
  Gjithsejt   15 + 4 40

 

 

VITI I KATËRT – MODULI E DREJTA ADMINISTRATIVE DHE KUSHTETUESE

Semestri VIII Orë/javë
Kodi Lënda St L+U+T/L ECTS
04B01S07048 E drejta kushtetuse pozitive O 3 + 2 8
04B01S07049 E drejta administrative – pjesa e posaҁme O 3 + 2 8
04B01S07050 Filozofia e së drejtës O 3 + 1 7
04B01S07051 E drejta sociale O 3 + 1 7
Gjithsejt 12 + 6 30

 

 

 

VITI I KATËRT – MODULI E DREJTA PENALE

 

Semestri VIII Orë/javë
Kodi Lënda St L+U+T/L ECTS
04B01S07052 E drejta penale – pjesa e posaҁme O 3 + 2 8
04B01S07053 E drejta procedurale penale pjesa e posaçme O 3 + 2 8
04B01S07054 Viktimologjia O 3 + 1 7
04B01S07055 E drejta penale nderkombetare O 3 + 1 7
Gjithsejt 12 + 6 30

 

 

VITI I KATËRT – MODULI E DREJTA CIVILE

Semestri VIII Orë/javë
Kodi Lënda St L+U+T/L ECTS
04B01S07056 E drejta sendore O 3 + 2 8
04B01S07057 E drejta procedurale civile-pjesa e posaçme O 3 + 2 8
04B01S07058 E drejta kontraktore O 3 + 1 7
04B01S07059 E drejta e pronësisë intelektuale O 3 + 1 7
Gjithsejt 12 + 6 30

 

 

VITI I KATËRT – MODULI E DREJTA NDËRKOMBËTARE

 

Semestri VIII Orë/javë
Kodi Lënda St L+U+T/L ECTS
04B01S07060 E drejta ndërkombëtare private konvencionale O 3 + 2 8
04B01S07061 Teoria e marrëdhënieve ndërkombëtare O 3 + 2 8
04B01S07062 E drejta ndërkombëtare humanitare O 3 + 1 7
04B01S07063 E drejta diplomatike dhe konsulare O 3 + 1 7
Gjithsejt 12 + 6 30

 

 

VITI I KATËRT – MODULI E DREJTA FINANCIARE

 

Semestri VIII Orë/javë
Kodi Lënda St L+U+T/L ECTS
04B01S07064 Institutcionet financiare ndërkombëtare O 3 + 2 8
04B01S07065 E drejta ndërkombëtare ekonomike O 3 + 2 8
04B01S07066 E drejta tatimore dhe buxhetore O 3 + 1 7
04B01S07067 Qeverisja e korporatave O 3 + 1 7
Gjithsejt 12 + 6 30

 

error

Follow us :)