4B.1.JURIDIK

Niveli Bachelor                                               VITI I PARË

 

Semestri I Orë/javë
Kodi Lënda St L+U+T/L ECTS
04B01S01001 Fillet së drejtës O 3 + 2 7
04B01S01002 Historia e Institucioneve shtetërore dhe juridike O 2 + 1 6
04B01S01003 Ekonomia O 2 + 1 6
04B01S01041 Shkrim Akademik O 2 + 1 6
04B01S01042 Filozofia e së drejtës Z 2 + 0 5
04B01S01011 E drejta e konkurrencës Z 2 + 0 5
04B01S01004 Gjuhë e huaj I Z 2 + 0 5
Gjithsejt 15 + 5 40
Semestri II Orë/javë
Kodi Lënda St L+U+T/L ECTS
04B01S02006 E drejta romake O 2 + 2 7
04B01S02007 E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut O 2 + 2 7
04B01S02008 Sociologjia O 2 + 1 6
04B01S02010 Bazat e sistemit të drejtësisë O 2 + 1 5
04B01S02013 Teoria dhe praktika parlamentare Z 2 + 0 5
04B01S02009 Gjuhë e huaj II Z 2 + 0 5
04B01S02050 Analiza ekonomike e së drejtës Z 2 + 0 5
Gjithsejt 14 + 5 40

  

VITI I DYTË

 

Semestri III Orë/javë
Kodi Lënda St L+U+T/L ECTS
04B01S04027 E drejta kushtetuese O 2 + 2 7
04B01S03016 E drejta penale O 2 + 2 7
04B01S03017 E drejta civile O 2 + 2 7
04B01S04023 E Drejta Administrative O 2 + 2 6
04B01S03019 E drejta e konsumatorëve Z 2 + 0 3
04B01S04020 Klinika juridike civile Z 2 + 0 3
04B01S03021 Politika e luftimit të kriminalitetit Z 2 + 0 3
Gjithsej 14+8 36
Semestri IV Orë/javë
Kodi Lënda St L+U+T/L ECTS
04B01S04061 Politika Ekonomike O 2 + 1 6
04B01S04024 Kriminalistika O 2 + 1 6
04B01S04025 E drejta familjare dhe trashëgimore O 2 + 1 7
04B01S04026 Organizatat Ndërkombëtare O 2 + 1 6
04B01S04027 Gjyqesia Kushtetuese Z 2 + 0 5
04B01S04062 E drejta e internetit Z 2 + 0 5
04B01S04063 Metodologjia dhe shkrimi ligjor Z 2 + 0 5
Gjithsejt 14 + 4 40

 

VITI I TRETË

 

Semestri V Orë/javë
Kodi Lënda St L+U+T/L ECTS
04B01S05029 E drejta ndërkomëtare publike O 2 + 2 7
04B01S05030 E drejta e detyrimeve O 2 + 1 6
04B01S05031 E drejta e procedurës penale O 2 + 1 6
04B01S05032 E drejta ndërkombëtare private O 2 + 1 6
04B01S05033 Taktika kriminalistike Z 2 + 0 5
04B01S05064 E drejta e Vetqeverisjes Lokale Z 2 + 0 5
04B01S05065 Metodat alternative të zgjidhjes së kontesteve Z 2 + 0 5
Gjithsejt 14 + 5 40
Semestri VI Orë/javë
Kodi Lënda St L+U+T/L ECTS
04B01S06034 E drejta e punës O 2 + 2 7
04B01S06035 E drejta e unionit evropian O 2 + 1 6
04B01S06036 Procedura administrative O 2 + 1 6
04B01S06037 Financat dhe e drejta financiare O 2 + 1 6
04B01S06066 E drejta noteriale Z 2 + 0 5
04B01S06039 Terrorizmi Z 2 + 0 5
04B01S06040 Klinika juridike penale Z 2 + 0 5
Gjithsejt 14 + 5 40

  

VITI I KATËRT

 

Semestri VII Orë/javë
Kodi Lënda St L+U+T/L ECTS
04B01S07043 E drejta procedurale civile O 2 + 2 7
04B01S08053 Viktimologji O 2 + 1 6
04B01S07045 Kriminologji me Penologji O 2 + 1 6
04B01S07046 E drejta tregtare O 2 + 1 6
04B01S07068 Klinika juridike fiskale Z 2 + 0 5
04B01S07069 E drejta e Mjedisit Z 2 + 0 5
04B01S07070 Etika e se Drejtes Z 2 + 0 5
Gjithsejt 14 + 5 40

 

VITI I KATËRT – MODULI E drejta Publike

 

Semestri VIII Orë/javë
Kodi Lënda St L+U+T/L ECTS
04B01S08071 E drejta kushtetuse krahasuese O 2 + 1 6
04B01S08072 Teoria e marrëdhënieve ndërkombëtare O 2 + 1 6
04B01S08073 E drejta penale e avansuar O 2 + 1 6
04B01S08074 Procedura penale e avansuar O 2 + 1 6
04B01S08075 Tema të zgjedhura nga e drejta e Bashkimit Evropian O 2 + 1 6
Gjithsejt 10 + 5 30

 

VITI I KATËRT – MODULI E drejta Private

Semestri VIII Orë/javë
Kodi Lënda St L+U+T/L ECTS
04B01S08076 Procedura civile e avansuar O 2 + 1 6
04B01S08077 E drejta private evropiane O 2 + 1 6
04B01S08058 E drejta e pronësisë intelektuale O 2 + 1 6
04B01S08078 Tema të zgjedhura nga e drejta ndërkombëtare private O 2 + 1 6
04B01S08079 E drejta civile e avancuar O 2 + 1 6
Gjithsejt 10 + 5 30