HISTORIKU I FAKULTETIT JURIDIK

Themelet e studimeve të Fakultetit Juridik u vunë me hapjen e Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” në Mitrovicë më 06.03.2013.

Fakulteti Juridik i Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” është themeluar më 04.07.2014, me vendimin nr.548/14, datë 04.07.2014, i lëshuar nga Këshilli Shtetëror për Cilësi (KSHC) i Agjencionit të Kosovës për Akreditim, respektivisht me vendimin që përmirëson vendimin paraprak nr 165115, datë 17.03.2015.

Është ri-akredituar me Vendimin nr. 535/2017, datë 06.07.2017 nga Këshilli Shtetëror i Cilësisë, për përiudhën 3 vjeçare.

Ndërkohë, me Vendimin nr. 465/18D, të datës 18.05.2018 e Këshillit Shtetëror për Cilësi (KSHC) të Agjencionit të Kosovës për Akreditim, është zgjatur periudha e akreditimit edhe për 1 (një) vit, pra deri me 30 (tridhjetë) shtator 2021.

Duke u nisur nga nevoja e domosdoshme për organizimin dhe zhvillimin e arsimit të lartë sipas standardeve dhe kritereve të Universiteteve Evropiane dhe më gjerë, Fakulteti Juridik në Mitrovicë në kuadër të Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë propozon modelin e studimeve të reformuara sipas planeve dhe programeve të mbështetura në rekomandimet e Deklaratës së Bolonjës.

Në fillim studimet në këtë program ishin të organizuara në një drejtim (Juridik i Përgjithshëm) për 7 (shtatë) semestra, kurse në semestrin e 8 (tetë) duke i lejuar studentët të profilizohen në ndonjërin prej këtyre moduleve:

  • E drejta administrative dhe kushtetuese,
  • E drejta penale,
  • E drejta civile,
  • E drejta ndërkombëtare,
  • E drejta financiare.

Bachelor:

Law/ Bsc (240 ECTS)

Ndërsa, me  Vendimin nr. 535/2017, datë 06.07.2017 nga Këshilli Shtetëror i Cilësisë, për përiudhën 3 vjeçare studimet në këtë program janë të organizuara në një drejtim (Juridik i Përgjithshëm) për 7 (shtatë) semestra, kurse në semestrin e 8 (tetë) duke i lejuar studentët të profilizohen në ndonjërin prej këtyre moduleve:

  • E drejta Publike;
  • E drejta Private.

Bachelor:

Law/ Bsc (240 ECTS)

Stafi i rregullt në Fakultetin Juridik në vitin akademik 2029/20 është i përbërë nga 1 Profesor i rregullt, 2 Profesor të Asocuar, 5 Profesor Asistentë, 5 Doktor të shkencave dhe 1 ligjërues dhe 1 asistent.

Fakulteti Juridik ka bashkëpunim me institucione universitare ndërkombetare dhe në nivel të vendit.

Fakulteti Juridik organizon trajnime nga fusha e Klinikes Juridike penale, administrative dhe civile. Që nga themelimi i Fakulteti Juridik studentët e Klinikës Juridike Penale të fakultetit tonë në gara të nivelit republikan në Gjykimin e Simuluar njëherë (Viti 2017) kanë zënë vendin e dytë, si dhe dy herë (Vitet 2018 dhe 2019) vendin e parë, në konkurencë me të gjitha fakultetet juridike të universiteteve publike të Republikës së Kosovës.