KONFERENCA SHKENCORE

IMGC

Konferenca Ndërkombëtare për Gjeoshkencë

Konferenca Ndërdisiplinore Ndërkombëtare “Vazhdimësia historike dhe ndryshimi: Ballkani në kontekst evropian dhe global”

MBINGARKESA KURRIKULARE - NDIKIMI NË ARRITSHMËRINË DHE MIRËQENIEN E NXËNËSVE DHE MËSIMDHËNËSVE (Aspekte të zbatimit të reformës arsimore - kurrikulës)