10

Konkurs plotësues- Afati i dytë për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore Bachelor për vitin akademik 2022/2023

Bashkangjitur gjeni kokursin plotësues të afatit të dytë për pranim të studentëve në vitin e parë të studimeve themelore Bachelor- Viti akademik 2022/2023:

Konkursi

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X