Ekonomiku

Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Fakultetit Ekonomik – UIBM dhe Fakultetit Ekonomik – Prilep të Universitetit “Saint Kliment Ohridski” Bitola nga Maqedonia e Veriut

Me qëllim të ngritjes së bashkëpunimit në mes të Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, konkretisht të Fakultetit Ekonomik dhe Fakultetit Ekonomik – Prilep, dekani i FE, prof.asoc.dr. Qazim Tmava dhe dekanja e FEP, prof.dr. Dragica Odzaklieska, kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet dy institucioneve.

FE – UIBM dhe FEP përmes marrëveshjes së nënshkruar kanë rënë dakord për objektivat dhe aktivitetet e mëposhtme:

  1. a) shkëmbimin e informacionit me interes të ndërsjellë, në lidhje me përmirësimet në mësimdhënie, zhvillimin e studentëve dhe kërkimin shkencor në çdo institucion, duke përfshirë shkëmbimet ndërmjet bibliotekave të çdo institucioni.
  2. b) shkëmbimin e anëtarëve të personelit akademik dhe/ose hulumtuesve, me objektiv ofrimin e kurseve dhe realizimin e projekteve kërkimore në fusha të dakorduara reciprokisht nga të dy institucionet.
  3. c) shkëmbimi i studentëve për periudha të ndryshme studimi dhe/ose kërkimi si dhe mbikëqyrja e përbashkët e studentëve.
  4. d) zhvillimin e kurseve të përbashkëta, kurrikulave apo edhe programeve të përbashkëta akademike në fusha me interes të përbashkët, duke përfituar nga infrastruktura dhe ekspertiza arsimore plotësuese.
  5. e) zhvillimi i projekteve të përbashkëta kërkimore, duke siguruar akses në infrastrukturën dhe ekspertizën plotësuese të kërkimit.
  6. f) organizimi i simpoziumeve, konferencave, kurseve të shkurtra dhe takimeve për tema me interes të përbashkët akademik.
  7. h) takime periodike, nëse gjykohet e dëshirueshme, për të rishikuar dhe vlerësuar aktivitetet e kaluara dhe për të përpunuar ide të reja për marrëveshjet e ardhshme të bashkëpunimit.
  8. i) krijimi i një reviste të përbashkët shkencore.