ELearning

Mësimdhënie bashkëkohore përmes klasës hibride

Në kuadër të projektit Erasmus+DualAFS, në Fakuletin e Teknologjisë Ushqimore është krijuar infrastrukturë moderne përmes së cilës do të aplikohet mësimi online (e-Learning). Klasa hibride mundëson që studentët të ndjekin leksione nga profesorët e huaj.

Aplikimi i e-Learning me ndihmën e klasës hibride siguron zbatimin e metodologjive bashkëkohore të mësimdhënies. Përmes platformës së mësimit Moodle si një sistem digjital i cili mundëson krijimin e kurseve, diskutimet dhe detyrat në klasa virtuale do të ndihmoj profesorët të ligjërojnë në mënyrë më efektive dhe vlerësojnë studentët përgjatë semestrit.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW ACHIEVEMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND ARTS - ICNA-STA (4 th - 5 th May 2023)

X