Njoftim për hapjen e SMU-së për paraqitjen e provimeve

Me kërkesë të disa përfaqësuesve tuaj:
Sot mund të paraqisni provimet, të gjithē ju që për arsye të ndryshme nuk keni arritur ti paraqisni në afatin e rregullt. SMU ēshtë e hapur sot deri në orën 24.00
Suksese në provime!