2

Njoftimi për afatin e transferimit brenda jashtë Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore (FTU)

Njoftohen studentët e interesuar se bazuar në kalendarin akademik 2022/2023, nga data 01.02.2023 deri më 10.02.2023, mund t’i parashtrojnë kërkesat për transferim brenda dhe jashtë  përkatësisht Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore.

 

Kriteret për transferim të studentëve janë të përcaktuara në Statutin e Universitetit, Rregulloren për transferim të studentëve në Universitetin “Isa Boletini” dhe aktet tjera të institucionit.

 

Studentët që dëshirojnë të transferohen duhet t’i dorëzojnë këto dokumente;

  • Kërkesën për transferim (shkarkohet në SMU)
  • Vërtetimi për statusin e studentit
  • Certifikatën e notave nga fakulteti prej nga vijnë,
  • Planprogrami i studimeve (i vulosur)
  • Vendimi mbi akreditimin.
  • Pas aprovimit të kërkesës fletëçregjistrimin nga fakulteti paraprak,

 

Afatet:

  • Afati për transfer nga jashtë dhe brenda Universitetit, aplikimi prej 02.2023 deri më 10.02.2023.
  • Nxjerrja e vendimeve prej 13.02.2023 deri 16.02.2023.
  • Dorëzimi i listave të transfereve në rektorat më 22.02.2023.
  • Regjistrimi i semestrit dhe fotografimi prej 23.02.2023-24.02.2023.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW ACHIEVEMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND ARTS - ICNA-STA (4 th - 5 th May 2023)

X