Cover

Njoftim lidhur me mbajtjen e provimeve- Fakulteti i Edukimit

Provimet në lëndët: Psikologji personaliteti dhe Hyrje në psikologji  (Fillor dhe Parashkollor), do të mbahen më 16 qershor në ora 12:00.

Provimi në lëndën:  Psikologji edukimi (Fillor dhe Parashkollor), do të mbahet më 23 qershor në ora 11:00.

Provimi në lëndën: Puna me fëmijë të talentuar (Fillor dhe Parashkollor), do të mbahet më 23 qershor në ora 12:00.

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X